HR Square Masterclass: Duurzaamheid & HRM

Tijdens deze tweedaagse in het kasteel van Jemeppe denken we na over hoe HR-management duurzaamheid ten volle kan omarmen, maar ook hoe HRM de organisatie kan ondersteunen in zijn ‘groene’ inspanningen. Een leerrijke totaalervaring met keynotes, breakoutsessies, networking, experience...

HR Square Seminarie: Compensation & Benefits - Klaar voor de uitdagingen van morgen

Loon en voordelen zijn en blijven de belangrijkste aantrekkingsfactor wanneer werknemers naar een (potentiële) werkgever kijken. Tegelijk weten we dat verwachtingen en eisen op vlak van compensation & benefits sterk veranderen. Terwijl de wetgever streng toekijkt, wensen werknemers meer flexibiliteit op vlak van loon en voordelen. Tijdens dit seminarie onderzoeken we enkele grote en kleine uitdagingen en formuleren we mogelijke antwoorden.

Schadevergoeding na de afwerving van personeel kent ook zijn grenzen

Alhoewel eisende partij bevestigt dat tussen partijen slechts een mondelinge overeenkomst bestaat, zijn haar algemene voorwaarden waarnaar verwezen wordt op een factuur geldig als deze factuur werd betaald. Indien deze algemene voorwaarden na verloop van tijd wijzigen en een afwervingsbeding bevatten, is ook dat nieuw afwervingsbeding geldig. Het afwervingsbeding kan voorzien in een schadevergoeding bij afwerving, maar deze schadevergoeding mag niet hoger zijn dan de potentieel voorzienbare schade bij het sluiten van de overeenkomst en kan, indien nodig, gematigd worden door de rechter.

Ontslag van langdurig zieke werknemer? Opgepast voor misbruik van ontslagrecht!

De arbeidsrechtbank te Brussel kende recent een schadevergoeding voor misbruik van ontslagrecht toe aan een werkneemster die werd ontslagen tijdens een periode van langdurige arbeidsongeschiktheid. Volgens de rechtbank had de werkgever een fout gemaakt door de werkneemster te ontslaan louter via een aangetekende brief en zonder enig onderhoud of uitleg, wetende dat de werkneemster zich in een fragiele mentale situatie bevond.

Ook een vakbondsafgevaardigde moet de AVG naleven

Recent heeft de GBA (“Gegevensbeschermingsautoriteit”) een vakbondsafgevaardigde gesanctioneerd, aangezien hij e-mails had gestuurd naar alle personeelsleden met twee secretarissen van externe vakbonden in CC. Hierdoor waren de e-mailadressen van alle personeelsleden zichtbaar voor deze vakbonden. De vakbondsafgevaardigde kon voor deze externe communicatie geen enkele rechtsgrond inroepen.

Inhouding van gewaarborgd loon bij niet-naleving van de procedure van melding van arbeidsongeschiktheid

Het arbeidshof van Brussel heeft in haar arrest van 1 december 2021 bevestigd dat alleen het niet-nakomen van drie in de Arbeidsovereenkomstenwet omschreven verplichtingen kan leiden tot de sanctie van inhouding van het gewaarborgd loon. In haar arrest oordeelt het arbeidshof dat een werkgever het gewaarborgd loon niet kan inhouden wanneer zij strengere voorwaarden oplegt inzake de procedure bij arbeidsongeschiktheid dan de voorwaarden opgenomen in de Arbeidsovereenkomstenwet.

Zerotolerantie voor geweld op de werkvloer

Tussen twee werknemers deed zich een handgemeen voor dat werd gefilmd door de camera’s van de werkgever. Na geconfronteerd te worden met de camerabeelden in het bijzijn van hun vakbondsafgevaardigde, nam de ene werknemer betrokken bij het gevecht zelf ontslag. De andere werknemer minimaliseerde zijn aandeel in de feiten en werd door de werkgever ontslagen om dringende reden. De Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel boog zich vervolgens over de feiten en oordeelde dat feiten van agressie en provocatie de vertrouwensrelatie tussen werkgever en werknemer verbreken en de voortzetting van de professionele samenwerking tussen werkgever en werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maken. Terecht had de werkgever de werknemer in kwestie dan ook ontslagen om dringende reden.

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen

Zomerboeken

Valies aan het inpakken en nog geen idee welke boeken u op reis zal meenemen? Aan het bladeren door de enorme catalogus van de online boekenboer, maar hopeloos verdwaald in het té grote aanbod? Geen nood: HR Square contacteerde enkele auteurs en vroeg hen om tips. Veel leesplezier!