2010 voor AZ St.-Elisabeth veelbelovend jaar

OrganisatieStrategieVerandering
Op 1 januari 2010 schakelt het Algemeen Ziekenhuis St.-Elisabeth Herentals over van een OCMW- naar een vzw-statuut. In juli 2009 werd hierover een akkoord bereikt met de vakbonden wat betreft de loon- en arbeidsvoorwaarden voor het personeel.

Tijdens de oprichtingsvergadering van 30 november werden de statuten van de nieuwe vzw AZ St.-Elisabeth Herentals goedgekeurd door de vertegenwoordigers van de vier oprichtende instanties: de Stad Herentals, het OCMW, de vzw SpecialistenVereniging Herentals en de vzw Vereniging Huisartsenkringen Zuiderkempen. In december vonden de laatste vergadering van het beheerscomité plaats, de eerste algemene vergadering en de raad van bestuur van de nieuwe vzw. Het ziekenhuis was dan ook klaar om op 1 januari 2010 als vzw te starten.

De nieuwe beheersstructuur met meer (financiële) verantwoordelijkheid zal het ziekenhuis in staat stellen om efficiënt in te spelen op de talrijke en complexe overheidsrichtlijnen en om mee te blijven evolueren in een snel veranderend zorglandschap. De verzelfstandiging geeft ook meer mogelijkheden tot samenwerking met andere ziekenhuizen, waardoor de toekomst van het ziekenhuis wordt veiliggesteld.

Deze samenwerkingsintentie heeft al resultaat door de oprichting van een groepering tussen het AZ St.-Elisabeth Herentals en het AZ Turnhout. Een groepering is een juridisch geformaliseerd duurzaam samenwerkingsverband tussen ziekenhuizen, waarbij afspraken worden gemaakt tot taakverdeling en complementariteit op het vlak van aanbod van diensten, zorgprogramma’s en uitrustingen. De samenwerking situeert zich nu dus voornamelijk op het vlak van het zorgaanbod. Wat betreft de algemene beleidsvoering start de samenwerking op het gebied van kwaliteit en patiëntveiligheid en initiatieven rond samenaankoop. Beide ziekenhuizen beschouwen zich in deze synergie als volwaardige partners.

De oprichting van deze ziekenhuisgroepering en de diverse samenwerkingsmogelijkheden moeten er toe leiden dat de belangrijke uitstroom vermindert van pathologie uit het arrondissement Turnhout naar de universitaire centra en grotere ziekenhuizen in de bredere omgeving. Ongeveer 30 procent van de Kempische patiënten wordt momenteel buiten de regio behandeld. Via het samenwerkingsverband tussen de ziekenhuizen in Herentals en Turnhout moet het mogelijk zijn om een deel van deze patiënten opnieuw in de eigen regio te behandelen.

Dat het ziekenhuis van Herentals ondertussen al een tijdje in de steigers staat en een ware metamorfose ondergaat is voor buurtbewoners en bezoekers overduidelijk. Op dit moment is het AZ St.-Elisabeth gestart met de installatie van een hypermodern KWO-systeem (koude-warmteopslag). Koeling en verwarming zullen in de toekomst grotendeels gebeuren via natuurlijke bodemenergie.

Wat het personeelsbeleid betreft werd een vacature uitgeschreven voor een diensthoofd personeelsdienst. Deze functie werd tot nu toe waargenomen door Roger Van Beers, hoofd administratief en economisch departement.

ALDI België
Port of Antwerp-Bruges

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.