Aanvullend pensioen voor lokale ambtenaren

ArbeidsrechtExtra-legale voordelenLoon
De werkgeversorganisaties VVSG en VVP en de drie vakbonden van het personeel bekrachtigden het akkoord dat ze daarover eerder bereikten in aanwezigheid van de minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois (N-VA), de minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) en minister-president Kris Peeters (CD&V).
Het aanvullend pensioen moet het grote verschil verkleinen tussen de contractuelen hun gewoon werknemerspensioen en het veel hogere ambtenarenpensioen dat hun vastbenoemde collega’s krijgen. Het duurt wel een tijd voor dit verschil serieus verkleind zal zijn. De afspraak is dat de gemeenten één procent van de loonmassa storten in het pensioenfonds. Het duurt jaren vooraleer zo een deftig bedrag bijeen gekapitaliseerd is. Verwacht wordt dat een beperkt aantal besturen financiële redenen zal inroepen om het eerste jaar nog niet te starten. De vakbonden zijn echter zinnens hen onder druk te zetten.

Niet voor Vlaamse ambtenaren

De ministers waren aanwezig om uiting te geven aan hun uitdrukkelijk akkoord met deze beslissing die een discriminatie geleidelijk wegwerkt. Minister Geert Bourgeois moest achteraf erkennen dat de Vlaamse regering de maatregel nog niet toekent aan haar eigen niet-vastbenoemden. “‘Dat is voor hen nog niet overeengekomen in de onderhandelingen met de vakbonden, en het zal zeer moeilijk zijn om daaraan de eerste jaren te beginnen, gezien de toestand van de Vlaamse begroting.”
Hij zei ook dat er geen geld voor is ingeschreven in de meerjarenbegroting voor de hele regeerperiode.

Federale pensioenwetgeving

Minister Bourgeois kaartte wel een ander probleem aan. Onder de Vlaamse vastbenoemde ambtenaren zijn er almaar meer die niet meer op 65 maar op 60 jaar met pensioen gaan, terwijl precies de tegenovergestelde beweging zich zou moeten aftekenen. Hij betreurt dat de pensioenwetgeving nog steeds helemaal in handen is van de federale overheid en dat hijzelf geen instrumenten heeft om het langer werken aan te moedigen.

Geen wettelijk kader

Hij betreurt ook dat de federale minister van Pensioenen nog geen wettelijk kader klaar heeft voor de aanvullende pensioenen voor niet-vastbenoemde lokale ambtenaren. “De Vlaamse gemeenten storen zich daar niet meer aan, ze hebben lang genoeg gewacht; ze hebben ook het recht te starten, de minister kan hen niet tegenhouden. Maar het is wel zo dat er door het ontbreken van dat kader, een aantal problemen onopgelost blijven Bijvoorbeeld: wat gebeurt er met het gespaarde kapitaal als een niet-vastbenoemde op het eind van zijn loopbaan toch een vaste benoeming krijgt?”

De niet-vastbenoemden vormen intussen de meerderheid van de 150.000 mensen die de lokale besturen in dienst hebben.

Bron: De Standaard

Port of Antwerp-Bruges
Benelux Unie
ALDI België

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.