< Terug naar overzicht

Tijd om het loonbeleid tegen het licht te houden

Recent onderzoek toont aan dat werkgevers, als het over verloning gaat, vasthouden aan de klassieke ingrediënten van het verloningspakket. Soms omdat ze geen alternatieven zien, soms omdat het wettelijk kader niet meewil. Deze coronapandemie kan echter het momentum zijn om een andere, toekomstgerichte weg in te slaan, schrijft Ellen Roelants van Acerta.

Nog altijd is 51 procent van de werkgevers gewonnen voor een verloning op basis van gepresteerde uren, zo blijkt uit de online bevraging waarvoor Acerta samenwerkte met de KU Leuven en HR Square. De overige 49 procent ziet wel heil in een verloning die meer is gedreven door resultaten en prestaties, en ongeveer een vijfde van de werkgevers geeft aan dat vandaag al te doen.

Is het niet opvallend dat ongeveer de helft blijft vasthouden aan werktijd en niet voluit kiest voor een prestatiegebonden verloning? Tijdens het (verplicht) thuiswerk zagen werknemers en werkgevers in dat het aantal gewerkte uren niet altijd duidelijk is, en dat ze er uiteindelijk ook minder toe doen. Vele werknemers combineerden hun werk met de zorg voor kinderen, en werkgevers vonden het allemaal best, zolang de resultaten er waren.

Ellen Roelants
“Werknemers zijn het tijdens deze pandemie gewoon geworden om extra autonomie te krijgen, en willen ook zelfstandig kunnen beslissen over de samenstelling van hun loonpakket.”
© GF

Behalve tijd is ook anciënniteit vandaag nog steeds erg bepalend voor het loon van een medewerker. Daar leert ons onderzoek dat een meerderheid van de werkgevers – twee bedrijven op drie – aangeeft de impact van anciënniteit te willen herzien. Dat ze de stap (nog) niet zetten, heeft zonder twijfel te maken met het kader waarbinnen organisaties moeten opereren. Zo zijn er in verschillende sectoren cao’s die loonsverhogingen op basis van anciënniteit opleggen. Opvallend is wel dat de werkgevers zich vandaag gesteund weten door het regeerakkoord, want ook daarin wordt dat heilige huisje van op anciënniteit gebaseerde verloning in vraag gesteld.

Leve de salariswagen?

Een andere opvallende blijver in het loonbeleid van organisaties, is de bedrijfswagen. Meer dan 53 procent van de werkgevers geeft aan dat de bedrijfswagen een belangrijk onderdeel van het loonpakket blijft, terwijl slechts 14,5 procent van de bevraagde werkgevers vindt dat de bedrijfswagen na corona nog maar weinig toegevoegde waarde zal hebben. Hoezeer corona thuiswerk ook op de kaart heeft gezet en hoezeer woon-werkverkeer daardoor een ander gewicht heeft gekregen, de bedrijfswagen lijkt dus een blijver. Al moeten we dat misschien niet alleen bekijken met een mobiliteitsbril: de zogenaamde salariswagens blijven nu eenmaal een fiscaal erg interessante manier van verlonen. Bovendien betekenen ze voor werknemers ook een ont-zorging: winter- en zomerbanden, verzekering, onderhoud en al het overige, het is allemaal geregeld door de baas. Het lijkt er dan weer wel op dat het type bedrijfswagen zal veranderen, al was het maar omdat een doorgedreven vergroening van het wagenpark in het regeerakkoord is opgenomen. Daar is overigens ook een breed draagvlak voor: medewerkers begrijpen de ecologische uitdagingen en zijn bereid daar hun steentje aan bij te dragen door een groene wagen te kiezen.

Cafetariaplan

Er zijn tal van uitdagingen als het gaat over verloning en de manier waarop werkgevers het pakket vormgeven. Een antwoord dat vandaag steeds meer voor de hand ligt, is het cafetariaplan. Werknemers zijn het tijdens deze pandemie gewoon geworden om extra autonomie te krijgen, en willen ook zelfstandig kunnen beslissen over de samenstelling van hun pakket. Een cafetariaplan stelt hen in staat om die zaken te kiezen waar ze persoonlijk belang aan hechten, zonder dat het voor de werkgever gepaard gaat met extra kosten.

De gezondheidscrisis zet mensen aan het denken over wat echt belangrijk is in het leven en doet mensen dingen op een rijtje zetten. Er is dan ook een momentum om het loonbeleid – maar ook de bredere werkorganisatie – te herbekijken samen met werknemers en het in lijn te brengen met wat nu echt van belang is voor beide partijen.

De auteur, Ellen Roelants, is Manager Consult Reward bij Acerta. Zij schreef deze bijdrage als lid van de adviesraad van HR Square.


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen