< Terug naar overzicht

Wat zijn nu die bedrijfsgeheimen?

Sinds de zomer van 2018 en de omzetting van een Europese richtlijn van 2016 naar Belgisch recht, genieten bedrijfsgeheimen een verhoogde bescherming. Dacht u dat het daarbij alleen om commerciële gegevens gaat? Dat moeten we toch even nuanceren…

Stel u een HR-manager bij een multinational voor die – zoals zovelen – thuis aan het telewerken is. Op het scherm: de personeelslijst. Ook aan het telewerken aan dezelfde tafel is de partner van deze HR-manager, toevallig headhunter van beroep... Bescherming van de bedrijfsgeheimen, zei u?

Vóór 2018 waren de bedrijfsgeheimen niet echt gedefinieerd, noch werden zij bijzonder beschermd door het arbeidsrecht. De bescherming van fabrieksgeheimen werd daarentegen geregeld in het strafwetboek, maar met een vrij beperkte reikwijdte. De nieuwe wetgeving geeft nu voor het eerst een echte, brede definitie van wat een beschermd bedrijfsgeheim is.

Originaliteit beschermd

Bedrijfsgeheim wordt gedefinieerd als informatie die aan drie cumulatieve voorwaarden voldoet. Ten eerste mag de informatie niet algemeen bekend zijn, of gemakkelijk toegankelijk zijn voor personen die gewoonlijk bezig zijn met deze informatie. Ten tweede heeft de informatie commerciële waarde, net omdat ze geheim is. En tot slot treft degene die deze informatie beheert een aantal redelijke maatregelen om ze ook effectief geheim te houden.

Olivier Rijckaert
“Bijna alles wat het bedrijf niet openbaar heeft gemaakt en dat een zekere originaliteit heeft, is nu beschermd.”
© GF

Met andere woorden: bijna alles wat het bedrijf niet openbaar heeft gemaakt en dat een zekere originaliteit heeft, is nu beschermd. Wanneer een werkgever vroeger naar de rechtbank stapte omdat een werknemer met zijn klantenlijst was vertrokken, moest die aantonen dat het om beschermde informatie ging en werd de advocaat in de helft van de gevallen niet eens gehoord. De huidige definitie vergemakkelijkt de bescherming van bedrijfsgeheimen aanzienlijk. Het is dan ook geen toeval dat deze wet met weinig enthousiasme onthaald werd door verdedigers van klokkenluiders, aangezien de definitie zo breed is dat zij hierdoor wel eens moeilijkheden zouden kunnen ondervinden.

Wat zijn nu enkele voorbeelden van beschermde informatie? Een klantenlijst, bijvoorbeeld, maar ook een commerciële strategie, de leveranciersprijzen, de economische en financiële informatie die aan de ondernemingsraad wordt bezorgd, de algoritmen, de knowhow, het organogram van het bedrijf, het verloningsbeleid en dergelijke meer.

Markeren als vertrouwelijk

Een belangrijk advies aan werkgevers is om de informatie die ze willen beschermen als vertrouwelijk te markeren, zonder daarin te overdrijven. Dat kan door het concept van bedrijfsgeheim te introduceren in het arbeidsreglement, met een aantal voorbeelden, door passende clausules in de arbeidsovereenkomst op te nemen, door de internetprocedures aan te passen, en dergelijke meer. Het is ook raadzaam om technische maatregelen te nemen die het bijvoorbeeld mogelijk maken om vertrouwelijke documenten te traceren.

Nog een nieuwigheid is dat er specifieke juridische procedures zijn voorzien, met name in de vorm van een kortgeding, in geval van openbaarmaking van bedrijfsgeheimen. HR-managers zijn op verschillende manieren betrokken, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een dringende reden tot ontslag, of wanneer men beroep doet op dergelijke vertrouwelijke informatie bij een sociaal conflict. Er kan bijvoorbeeld een tegenstrijdigheid zijn tussen de redelijke uitoefening van het werk van personeelsafgevaardigden en het belang bij de bescherming van bepaalde informatie die aan de ondernemingsraad wordt meegedeeld – zeker wanneer het bedrijf beursgenoteerd is. Een bepaling in de Wet op de Ondernemingsraden uit 1948 bood al bescherming, maar deze wordt nu versterkt.

Terug naar het thuiswerkende koppel. Als de headhunter de personeelslijst in het oog krijgt, is dat dan een schending van het bedrijfsgeheim? Dat hangt allemaal af van wat er vervolgens gebeurt. Ons team heeft een beslissingsboom opgesteld om te helpen bepalen of het verkrijgen en vrijgeven van informatie wettig of onwettig is. Het verkrijgen van geheimen zou het gevolg kunnen zijn van beoordelingsfout, eerder dan van onrechtmatig handelen. Of er sprake is van een echte fout, zal moeten worden beoordeeld in het kader van een eventuele vordering tot schadevergoeding, voor zover deze schade dan al bewezen kan worden.

De auteur, Olivier Rijckaert, is Advocaat-Vennoot bij Sotra. Hij schreef deze bijdrage als lid van de adviesraad van HR Square.


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen