Belgen zijn productief en betrokken, maar hebben barslechte leefstijl

ArbeidsmarktArbeidsomstandighedenAttitudeMotivatiePreventieRetentie en verloopVeiligheidWellness
Nieuw onderzoek door HR-dienstenbedrijf Securex toont aan dat er aanzienlijke verschillen bestaan in ‘vitaliteit’ en ‘performance & excellence’ tussen de bevraagde landen. Nederland heeft de meest vitale werknemers, terwijl Duitsland hiervoor de slechtste score behaalt.

En de Belgen? Belgische werknemers doen het niet zo goed op het vlak van vitaliteit, wat vooral te wijten is aan een slechtere leefstijl. Onze werknemers scoren dan weer opmerkelijk beter op het gebied van productiviteit en betrokkenheid dan andere Europeanen en Amerikanen. Zij blijken daarnaast ook bijzonder honkvast te zijn en vertonen de laagste verloopintentie van alle onderzochte landen.

Vitaliteit

Uit het Securex-onderzoek blijkt dat een optimalisering van de vitaliteit van werknemers bijzonder belangrijk is. Vitale werknemers leveren immers een positieve bijdrage aan hun organisatie doordat ze productiever zijn, gemotiveerder, meer betrokken bij hun werk en open staan voor eventuele veranderingen. De resultaten tonen bovendien aan dat de prestaties van werknemers vooral verbeterd kunnen worden door stress te verminderen en door het energieniveau op te krikken.

Uit de resultaten van het internationaal onderzoek blijkt dat Nederlanders significant beter scoren op de graadmeters ‘stress’ en ‘werkvermogen’. Meer dan één op de twee (53 procent) van de Nederlandse werknemers voelt zelden stress op het werk. Dit zou volgens enkele Nederlandse HR Directors te verklaren zijn door de massale herstructurering van de afgelopen jaren, waardoor de mensen ondertussen overzichtelijker en efficiënter werken.

Bij Belgische werknemers wordt toch meer dan de helft geregeld tot zeer vaak geconfronteerd met stress op het werk (47 procent voelt zelden stress). Franse en Spaanse werknemers kampen het meest met stress op het werk. In het Verenigd Koninkrijk (VK) sloeg de recessie heel hard toe met een grote impact op het werkvermogen van de mensen als gevolg.

Aangezien de Zweedse cultuur veel belang hecht aan een goede organisatie op de werkvloer, werd verwacht dat zij op elke graadmeter beter zouden scoren. Dit is echter alleen het geval voor werkvermogen en leefstijl.

Andere factoren dan stress die de vitaliteit beïnvloeden

– Gezondheidsproblemen

Iets minder dan één op de drie Spaanse werknemers (29 procent) ervaart hinder op het werk door lichamelijke gezondheidsklachten. In het VK, Duitsland, Frankrijk en de VS ervaren één op de vijf werknemers hetzelfde. Belgen klagen hier – samen met Zweedse en Nederlandse werknemers – het minst over (16 procent).

– Motoriek

Duitse werknemers (41 procent) klagen bijna twee keer zo veel over problemen met hun motoriek (problemen met de rug, schouders, armen, benen, elleboog,…) dan Amerikanen (22 procent). Belgische werknemers blijken hiervan ook veel last te ondervinden (36 procent).

– Fysieke inspanning

Meer dan één op de twee Spanjaarden doet gemiddeld een zware fysieke inspanning van 20 minuten drie keer per week (bijvoorbeeld aerobics, zwemmen of lopen). Ook Amerikaanse werknemers (48 procent) scoren beduidend beter dan de andere landen als het gaat om fysieke activiteit. België toont een matige score van 39 procent. Franse (34 procent) en Duitse werknemers (36 procent) scoren het slechtst.

– Ontbijt

Het ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de dag. Spaanse en Zweedse werknemers volgen dit principe met respectievelijk 86 procent en 82 procent. België, Duitsland, VK, VS en Nederland hebben aanzienlijk minder gezonde voedingsgewoonten, aangezien slechts twee op de drie werknemers dagelijks ontbijten.

– Alcoholgebruik

Het alcoholgebruik bij werknemers blijkt het hoogst te zijn in het VK (20 procent) en Nederland (18 procent), terwijl Zweden – waar alcohol erg duur is – het laagste percentage ‘drinkers’ (minder dan één op de tien) heeft. En, toch, België scoort op dit vlak gematigd met 13 procent van de werknemers die meer drinken dan de norm. Wat had je gedacht?

– Roken

De VS heeft het laagste percentage van werknemers die roken (amper 21 procent rookt twee of meer sigaretten per dag). Duitsland scoort het hoogst met 38 procent, op de voet gevolgd door België, waar 36 procent van de werknemers twee of meer sigaretten per dag rookt.

Sociodemografische gegevens die de vitaliteit van werknemers beïnvloeden

– Vrouwen, werknemers tussen 25 en 39 jaar, werknemers met een hoog diploma, en werknemers met een voltijdse functie voelen aanzienlijk meer stress.

– Mannen, werknemers die jonger zijn dan 25 jaar, werknemers met een laag en middelhoog onderwijsniveau, fulltime werknemers en werknemers in commerciële en industriële sectoren nemen een slechtere leefstijl aan.

– Werknemers met een hoge anciënniteit (> 21 jaar), werknemers tussen 50-54 jaar, niet-leidinggevenden en werknemers met een laag opleidingsniveau voelen zich minder energiek.

– Werknemers schatten hun algemene gezondheid te positief in. Acht tot zelfs negen op de tien ondervraagden (in alle landen) menen in goede algemene gezondheid te verkeren. Nochtans bleek duidelijk uit het onderzoek dat een aanzienlijk deel van de respondenten lichamelijke en mentale gezondheidsproblemen heeft, waarvan ze op het werk hinder ondervindt. Ook de leefstijl (roken, alcohol, voeding, beweging,…) van veel werknemers is voor verbetering vatbaar. Dit toont aan dat veel werknemers hun klachten relativeren en de gezondheidsrisico’s van een ongezonde leefstijl onderschatten.

Het belang van een stressbeleid en een gezonde leefstijl

Stress blijkt een groot probleem te zijn voor de werknemers in alle landen. Bovendien heeft stress een belangrijke invloed op de prestaties van de werknemer. Het invoeren van een proactief stressbeleid en het opstellen van een stressactieplan zijn dus van cruciaal belang.

Veel werknemers voldoen ook niet aan de criteria van een gezonde leefstijl. Ook al lijkt de persoonlijke leefstijl een kleinere invloed te hebben op de prestaties van werknemers (in vergelijking met de invloed van stress, energie en werkvermogen), mag het belang ervan niet worden onderschat.

Algemeen wordt aangenomen dat een werknemer minstens een half uur per dag licht moet bewegen of 20 minuten intensief bewegen en dit dan drie keer per week. Werkgevers kunnen hun personeel hier op verschillende manieren bij stimuleren, door het gebruik van de trappen te promoten, sportactiviteiten op te zetten, sportcheques te geven en dies meer.

Een gezonde voeding draagt eveneens bij tot een betere leefstijl. Werkgevers kunnen hun personeel op allerlei manieren aansporen om elke dag ten minste twee porties fruit te eten en dagelijks te ontbijten. Ten slotte zijn een degelijk alcohol- en drugsbeleid ook van belang.

Algemeen beeld van ‘excellence & performance’

Het engagement van werknemers, dat we hier uitdrukken in ‘performance en excellence’, heeft een zeer belangrijke invloed op de prestaties van een organisatie. De studie van Securex toont opmerkelijke verschillen aan tussen de verschillende landen.

Belgen scoren, samen met Nederlanders, het hoogst op ‘performance’ en scoren eveneens hoog op ‘excellence’. Het VK, Spanje en Frankrijk hebben de minst performante werknemers, terwijl Nederland, België en de VS de hoogste prestaties tonen. Zweden heeft gemiddelde scores op ‘performance’, maar laat zeer hoge scores voor ‘excellence’ optekenen.

Belgische en Nederlandse werknemers scoren significant hoger op (bijna) alle indicatoren voor ‘performance’. België en Nederland rapporteren een hogere productiviteit, betrokkenheid bij het werk, tevredenheid en motivatie dan het gemiddelde van de andere landen. Samen met de Amerikanen, voelen Belgen zich sterker bij hun organisatie betrokken in vergelijking met de andere landen. Britten scoren het slechtst op al deze variabelen.

Franse en Britse werknemers voelen zich het minst bereid tot veranderingen in hun organisatie, terwijl de Zweedse en de Amerikaanse werknemers hiervoor het meest open staan. Nederland scoort het hoogst op innovatie. Belgische, Zweedse en Amerikaanse werknemers scoren significant hoger op ondernemingszin dan de andere landen.

Interessante internationale verschillen

– Nederlandse (94 procent), Belgische (93 procent) en Franse (92 procent) werknemers vinden hun werk zinvol, terwijl Britse werknemers hierin véél lager scoren (78 procent).

– Belgische (86 procent), Amerikaanse (85 procent), Nederlandse (83 procent) en Franse werknemers (80 procent) zijn het meest trots dat ze voor hun organisatie werken.

– Nederlanders en Belgen tonen de meeste motivatie om te gaan werken (respectievelijk 91 procent en 86 procent). Amper zeven op tien Spaanse en Britse werknemers voelen zich gemotiveerd om te gaan werken.

– Twee op de drie Zweedse en Spaanse werknemers geloven dat met hun mening rekening wordt gehouden bij het aanbrengen van wijzigingen binnen de organisatie. Frankrijk en Duitsland scoren hierin het slechtst met ongeveer één op de twee.

– Belgische en Nederlandse werknemers zijn echte ambassadeurs en verdedigen hun organisatie met hart en ziel (82 procent en 76 procent). In de andere landen is dit aanzienlijk minder met de slechtste score in het VK (60 procent).

Verloopintenties

Het VK en Spanje hebben – van alle ondervraagde landen – de hoogste percentages werknemers die van plan zijn op korte termijn hun organisatie te verlaten (17 procent en 20 procent). Belgen, Nederlanders en Zweden daarentegen zijn niet van plan om hun organisatie in de nabije toekomst te verlaten (respectievelijk 7 procent, 8 procent en 10 procent wil op kortere termijn zijn organisatie verlaten).

Sociodemografische gegevens die de ‘performance & excellence’ van werknemers beïnvloeden

– Jongeren onder de 35 jaar voelen zich minder betrokken, gemotiveerd en ondernemingsgezind, terwijl de minder dan 25-jarigen zich daarenboven nog eens minder productief voelen.

– Niet-leidinggevenden scoren over de hele lijn slechter dan leidinggevenden.

– Werknemers met een laag opleidingsniveau voelen zich minder betrokken bij hun organisatie, blijken minder innovatief en ondernemingsgezind dan werknemers met hogere opleidingsniveaus.

– Organisaties met 5000 werknemers of meer scoren beduidend slechter dan kleinere organisaties op alle aspecten van ‘performance en excellence’, uitgezonderd productiviteit.

– Werknemers die parttime werken voelen zich even performant dan fulltime werknemers, maar ze voelen zich minder ‘excellent’ (minder veranderingsbereid, minder innovatief en minder ondernemingsgezind).

Organisatiebetrokkenheid van cruciaal belang

Op basis van al deze bevindingen wil Securex een belangrijk aandachtspunt formuleren voor Belgische werkgevers en HR-managers. De studieresultaten tonen duidelijk aan dat het zowel voor de werknemers zelf, als voor werkgevers belangrijk is dat werknemers zich betrokken voelen bij hun organisatie. Pas dan zijn werknemers immers bereid een ‘stapje extra’ te zetten voor hun organisatie.

Bedrijven hebben behoefte aan uitstekende medewerkers die bereid zijn extra inspanningen te leveren. Werkgevers kunnen hun personeel echter niet dwingen om extra inspanningen te presteren, dit moet uit vrije wil gebeuren. Dergelijk gedrag om ‘meer te willen presteren’ heeft een belangrijke invloed op de uiteindelijke bedrijfsresultaten. Bovendien leidt een hogere organisatiebetrokkenheid ook tot een vermindering van het personeelsverloop.

Port of Antwerp-Bruges

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.