Bewakingssector wil afdwingen wat wettelijk is vastgelegd

Overlegorganen
Volgens het akkoord streven de ondertekenaars naar de erkenning van het beroep, naar een kwalitatieve dienstverlening en naar de vorming van het personeel. Dat mag merkwaardig lijken, want het is al jaren zo dat men zonder door de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken erkende opleiding én toegekende vergunning niet aan de slag kan in de sector. Ons land beschikt namelijk over een van de meest stringente wetgeving ter zake. Die volstond tot op heden blijkbaar niet om het fenomeen van de schijnzelfstandigheid aan te pakken.
De ondertekenaars stellen dat ze de stopzetting van de activiteiten zullen vorderen telkens een situatie van oneerlijke concurrentie wordt vastgesteld. De overeenkomst vraagt de ministers van Werkgelegenheid en Binnenlandse Zaken verder nog de toegang tot het beroep te reglementeren en een erkenningstelsel uit te werken voor de sector. Dat is des te merkwaardiger, daar de toegang tot het beroep is gereglementeerd en een erkenningstelsel voor de sector werd uitgewerkt in de wet op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten van 10 april 1990 (gewijzigd door de wetten van 18 juli 1997, 9 juni 1999 en 10 juni 2001) en haar uitvoeringsbesluiten. Bij het ontwerpen daarvan werden de sociale partners overigens regelmatig geraadpleegd. Hoe de schijnzelfstandigheid uiteindelijk zal worden bestreden is niet duidelijk.

Benelux Unie

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.