Bonusplannen niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen: nieuwe versie 2011

Extra-legale voordelenIncentivesLoonMotivatie
De wijzigingen hebben voornamelijk betrekking op volgende punten:

1) Wat betreft de vorm:
Er bestaan nu type-modellen CAO en toetredingsakte (waarin het toekenningsplan is opgenomen), die verplicht dienen gebruikt te worden.

2) Wat betreft de procedure (wanneer het toekenningsplan wordt ingevoerd door een toetredingsakte):

– Het register dat ter beschikking van de werknemers wordt gehouden en waarin ze hun opmerkingen individueel kunnen optekenen moet nog altijd worden bezorgd aan de inspectie Toezicht op de Sociale Wetten. De inspectie moet echter niet meer de ontvangst ervan bevestigen. Deze bevestiging moet dus niet langer worden gevoegd bij het dossier dat bij de griffie van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg wordt ingediend. Deze procedure werd vervangen door een verplichte verklaring op erewoord van de werkgever.
– Wanneer de toetredingsakte en het toekenningsplan worden afgekeurd door de bevoegde ambtenaar bestaat voortaan de mogelijkheid om een gecorrigeerde akte en plan neer te leggen die tegemoet komen aan de punctuele tekortkomingen vermeld in de motivering van de beslissing tot afkeuring. Deze wijziging beoogt te vermijden dat de werkgever in geval van weigering een nieuwe procedure moet opstarten door een nieuw plan in te dienen voor een nieuwe referentieperiode.
– In de praktijk weigeren sommige paritaire comités om zich uit te spreken over de ingediende toetredingsaktes en toekenningsplannen. Pas na het verstrijken van een periode van 2 maanden werd het dossier dan overgemaakt aan de bevoegde ambtenaar die dan de controletaak op zich nam. Voortaan voorziet de wet expliciet dat het paritair comité kan “beslissen om niet te beslissen”, waarna het dossier onmiddellijk wordt overgemaakt aan de bevoegde ambtenaar.

3) Wat betreft de inhoud:

– De werkgever kon reeds het bedrag van het voordeel pro rata verminderen in verhouding met de werkelijk uitgevoerde prestaties tijdens de referentieperiode, waarbij echter de periode van moederschapsrust verplicht diende te worden gelijkgesteld. Voortaan moeten voor de berekening van het voordeel ook de jaarlijkse vakantie en de feestdagen gelijkgesteld worden met effectieve prestaties.

– Voortaan dient bij het indienen van het plan het exact aantal betrokken werknemers te worden gepreciseerd.

Sommige bepalingen werden ter verduidelijking geherformuleerd.

De wijzigingen treden in werking op 1 april 2011.

De Nationale Arbeidsraad heeft overigens de verschillende sociale inspectiediensten verzocht controles uit te voeren om de wettelijke bepalingen strikt te doen naleven.

Senior HR Business Partner

DP World Antwerp

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

Abonneer en krijg meer!

Abonnees krijgen niet alleen 6x per jaar het HR Square magazine in de brievenbus, maar genieten daarbovenop ook van exclusieve PLUS-artikels en tal van andere voordelen!

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.