Een ongegrond ontslag om dringende reden van een zwangere werkneemster betekent niet dat ook de beschermingsvergoeding wegens zwangerschap automatisch verschuldigd is

Wanneer een werkgever overgaat tot een ontslag om dringende reden van een zwangere werkneemster moet hij niet alleen kunnen aantonen dat er sprake is van een ernstige tekortkoming die het ontslag om dringende reden rechtvaardigt, maar ook dat de redenen van het ontslag volledig los staan van de zwangerschap.
Op de arbeidsmarkt is leeftijd niet altijd zomaar een getal. Oud en wijs, of oud en afgeschreven? Leeftijd als pluspunt, of als mispunt? Het kan alle kanten opgaan bij de zoektocht naar de geschikte kandidaat….Zoveel is duidelijk.
Ping… Een bericht wordt rondgestuurd in de onderneming waarin de werkgever meedeelt dat een werknemer de onderneming heeft verlaten. Kan dit zomaar in het licht van de regelgeving rond bescherming van persoonsgegevens? Wat zijn de grenzen?
Op 4 januari 2022 besliste het arbeidshof van Brussel dat ook in het kader van een beëindiging van een zelfstandige samenwerkingsovereenkomst er sprake kan zijn van discriminatie op basis van gezondheidstoestand/handicap.
De volgende sociale verkiezingen zullen plaatsvinden in mei 2024. Ondernemingen hebben best al oog hebben voor de referteperiode voor de tewerkstellingsdrempels die reeds van start is gegaan op 1 oktober 2022. De vraag die zich stelt is hoe gedetacheerde werknemers moeten worden meegeteld.
Een werknemer die veelvuldig afwezig is wegens arbeidsongeschiktheid wordt na verloop van tijd ontslagen. De werknemer meent dat hij gediscrimineerd wordt op basis van handicap, minstens gezondheidstoestand. Het arbeidshof van Gent sprak zich uit.  
Elektrische bedrijfswagens winnen steeds meer terrein. In dat kader werpt zich dan ook een nieuw vraagstuk op: wat met de vergoeding van het elektrisch opladen van de bedrijfswagen thuis?
Het is algemeen geweten dat bij een ontslag om dringende reden, de ontslagreden binnen een termijn van drie werkdagen na het ontslag per aangetekende brief of per gerechtsdeurwaardersexploot moet worden meegedeeld aan de werknemer. Maar wat als de motiveringsbrief wel binnen deze termijn wordt overhandigd in het postkantoor, maar de ontslagen werknemer nooit bereikt door een fout van BPost?
Onlangs deed het Hof van Cassatie een belangrijke uitspraak omtrent geschillen die kunnen rijzen uit sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten die voorzien in een vakbondsvertegenwoordiging waarvan de niet-gebaremiseerde bedienden worden uitgesloten. Hierbij moest het Hof oordelen of er onderliggend aan vorderingen die deze uitsluiting betwisten, zich een collectief geschil bevindt dat onttrokken is aan de rechtsmacht van de arbeidsrechtbanken en -hoven. Een niet te onderschatten arrest voor de sectoren waarin veel kaderleden zijn tewerkgesteld, waaronder de chemiesector, zoals in onderhavig geding.
Kan een werkgever in het kader van een neutraliteitsbeleid het dragen van kledij of symbolen die uiting geven aan een politieke, filosofische of godsdienstige levensbeschouwing verbieden?  Of gaat dit een brug te ver en vormt dit discriminatie? Over deze problematiek sprak het Hof van Justitie van de Europese Unie zich andermaal uit op 13 oktober 2022. 

Lees ook

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.