De puntjes op de i omtrent het sollicitatieverlof

Een arbeider beëindigde zijn arbeidsovereenkomst met een te presteren opzegtermijn van twee maanden. Ongeveer een week vóór het einde van zijn opzegtermijn, had hij een arbeidsovereenkomst met een nieuwe werkgever ondertekend. Niettemin nam hij nadien nog één dag sollicitatieverlof op.

De werkgever kon hiermee niet akkoord gaan en zette alle opgenomen dagen sollicitatieverlof om in wettelijke vakantie.

Dit was geenszins naar de zin van de werknemer, die de discussie voorlegde aan de arbeidsrechtbank. Hij meende dat zijn dagen sollicitatieverlof ten onrechte als vakantiedagen werden geregistreerd en vorderde de betaling van het loon voor de bewuste dagen.

De arbeidsrechtbank volgde de visie van de werknemer: de werkgever had inderdaad ten onrechte beslist dat de werknemer geen sollicitatieverlof meer kon opnemen, omdat hij reeds een andere dienstbetrekking zou hebben gevonden. De arbeidsrechtbank kwam tot dit besluit op basis van de volgende overwegingen:

  • Vooreerst stelde de arbeidsrechtbank dat de tekst van de Arbeidsovereenkomstenwet zeer duidelijk is en dat hieraan niet zomaar voorwaarden kunnen worden toegevoegd. Met name bepaalt artikel 41 van de Arbeidsovereenkomstenwet nergens dat het sollicitatieverlof vervalt wanneer de werknemer een andere dienstbetrekking vindt.
  • Verder hield de arbeidsrechtbank rekening met het gegeven dat het aangaan van een nieuwe arbeidsovereenkomst nooit ‘definitief’ is. De werknemer heeft immers altijd het recht om deze overeenkomst, ook vóór het begin van elke uitvoering, terug op te zeggen of te beëindigen. Het sluiten van een nieuwe arbeidsovereenkomst vóór of tijdens de opzeggingstermijn verhindert de werknemer dus geenszins om toch nog een andere, betere dienstbetrekking te (blijven) zoeken.
  • Tot slot verwees de arbeidsrechtbank nog naar de parlementaire voorbereidingen bij het tot stand komen van de Arbeidsovereenkomstenwet. De toenmalige minister van Werk antwoordde destijds immers bevestigend op de bewuste vraag “of de werknemer die reeds een nieuwe betrekking gevonden heeft nog verder van het werk mag wegblijven om een nog betere betrekking te zoeken”.

De arbeidsrechtbank haalde wel nog de figuur van het rechtsmisbruik aan. Zo mag het recht om tijdens de opzegtermijn met behoud van loon van het werk afwezig te blijven om een nieuwe dienstbetrekking te zoeken niet worden afgewend van haar doel. Er zal bijvoorbeeld sprake zijn van misbruik van het recht op sollicitatieverlof wanneer de werknemer zijn sollicitatieverlof helemaal niet heeft gebruikt voor het zoeken van een andere betrekking, of nog, wanneer de werknemer enkel afwezig is gebleven van het werk met het loutere doel om zijn werkgever schade toe te brengen. Het bewijs van dergelijk rechtsmisbruik rust op de werkgever.

In deze zaak slaagde de werkgever er niet in om dit bewijs te leveren. Dat de werknemer tijdens de opzegtermijn een arbeidsovereenkomst met een nieuwe werkgever had ondertekend én publiek zou hebben verkondigd dat hij ernaar uitkeek om voor deze werkgever te werken, impliceerde niet dat de werknemer zich schuldig maakte aan rechtsmisbruik door nog één dag sollicitatieverlof op te nemen na de ondertekening van zijn nieuwe arbeidsovereenkomst.

De werkgever werd derhalve in het ongelijk gesteld en werd veroordeeld tot betaling van het loon voor de dagen gerechtigd sollicitatieverlof.

Alhoewel het voor de werkgever vaak wringt om aan een werknemer sollicitatieverlof te blijven toestaan als hij al nieuw werk heeft gevonden, toont deze rechtspraak nogmaals aan dat de werknemer op dit punt meestal aan het langste eind trekt. De werknemer kan zich immers nog steeds ‘verbeteren’ door op zoek te gaan naar een betere dienstbetrekking. Enkel wanneer de werkgever effectief rechtsmisbruik in hoofde van de werknemer zou kunnen aantonen, zal de werknemer het recht op bezoldigd sollicitatieverlof verliezen. Dit bewijs is evenwel niet evident…

Arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen 30 juni 2021, AR nr. 20/1431/A, Nieuwsbrief Arbeidsrecht 2021-8.

Lise-Marie Platteau
Advocaat
Claeys & Engels

HR Stafmedewerker

DE SINGEL

Diensthoofd HR

Wingene

HR Business Partner Volvo Trucks

Volvo Group Belgium

Coördinator HR Service Center

UZ Brussel

Recruiter

Leefmilieu Brussel

Senior Recruiter

Zorgbedrijf Antwerpen

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.