Federale regering wil nieuw loopbaanmodel: een overzicht van de opmerkelijkste maatregelen

De voorbije dagen waren de grote contouren al bekend geraakt, maar het regeerakkoord levert toch nog enkele opvallende beslissingen. Een niet-exhaustief overzicht.

Lagere loonkosten
Voor het einde van de regeerperiode verbindt de regering er zich toe om de loonhandicap van onze bedrijven weg te werken die sinds 1996 ten opzichte van de buurlanden is opgebouwd. In 2015 en 2016 wil ze dat doen door:

  • Een indexsprong in 2015. Het mechanisme van de automatische loonindexering wordt evenwel niet op de helling gezet, maar het kan eventueel wel verder hervormd worden.
  • Het verlagen van het basispercentage van de werkgeversbijdragen tot 25%. De bestaande tarieven onder de 25% blijven behouden, bijvoorbeeld bij lage lonen of voor de eerste vijf aanwervingen. 
  • Een verdere periode van loonmatiging in 2015-2016 of tot zolang de competitiviteit niet is hersteld.
  • Daarom komt er een herziening van de Wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen. Zo zal de loonnorm veel strikter bewaakt worden en er een automatisch correctiemechanisme ingevoerd worden. Ook overheidsbedrijven zoals Belgacom en bpost, vallen voortaan onder het toepassingsgebied van de Loonnormwet van 1996.

Modernisering arbeidsmarkt
Na advies van de sociale partners wordt de vereenvoudiging en de modernisering van de reglementering voortgezet, zoals de annualisering van de arbeidstijd, deeltijds werken, overuren en glijdende werkuren.

Ook wordt er een nieuw loopbaanmodel ingevoerd, eveneens na advies van de sociale partners. Dit moet werkgevers meer soepelheid bieden en werknemers toelaten een betere balans tussen werk en privéleven na te streven.

Opmerkelijk is dat in het nieuwe loopbaanmodel werknemers beloond worden op basis van competenties en productiviteit in plaats van anciënniteit en leeftijd. “De hiervoor noodzakelijke herziening van de loonbarema’s, die vervolgens geleidelijk kunnen worden ingevoerd, moet in samenhang met de vermindering van het aantal paritaire comités worden afgerond”, klinkt het.

De loopbaanspreiding moet soepeler, daarom komen er geïndividualiseerde ‘loopbaanrekeningen’, die de werknemers in staat stellen om tijd en/of een loon te accumuleren. Het loon en/of tijd kan gebruikt worden om de loopbaan tijdelijk te onderbreken, om de overgang tussen twee banen te overbruggen (als aanvulling bij de werkloosheidsuitkering) of om het wettelijk pensioen aan te vullen. In deze spaarrekening kunnen het tijdskrediet, de loopbaanonderbreking en alle soortgelijke stelsels worden geïntegreerd.

Andere nieuwigheden zijn een herziening van de collectieve arbeidsovereenkomst over telewerk om een beter evenwicht tussen werken en privéleven toe te laten en als gedeeltelijke oplossing voor de mobiliteitsproblemen. De verdere harmonisering van de statuten arbeiders en bedienden ligt eveneens op tafel. Ook stelt de regering een evaluatie voor van de hervorming van de opzegtermijnen en de schrapping van de proefperiode. De Wet-Renault wordt eveneens herzien.

Tijdskrediet en loopbaanonderbreking
De uitkering voor het niet-gemotiveerd tijdskrediet en loopbaanonderbreking wordt geschrapt. De uitzonderlijke landingsbanen tussen 50 en 54 jaar doven uit en de grens van 55 jaar wordt voor eerste aanvragen vanaf 1 januari 2015 opgetrokken tot 60 jaar.

De bestaande thematische verloven (ouderschapsverlof, zorgverlof en palliatief verlof) blijven behouden, al wordt de controle op de motieven en loopbaanvoorwaarden versterkt.

De stelsels van tijdskrediet (privésector) en loopbaanonderbreking (publieke- en non-profitsector) worden tegen 1 januari 2020 gelijkgeschakeld.

Loopbaaneinde
De regering streeft naar een geleidelijke verhoging van de effectieve loopbaanduur naar 45 jaar. Vanaf 1 januari 2015 wordt de leeftijdsvoorwaarde voor alle nieuwe algemene cao’s SWT en cao 17 verhoogd van 60 naar 62 jaar voor de nieuwe instromers. Werknemers die al in opzeg geplaatst zijn ten laatste op 31 oktober 2014 kunnen nog een beroep doen op de huidige voorwaarden.

Vanaf 1 januari 2017 wordt de leeftijdsvoorwaarde voor SWT in geval van ondernemingen in moeilijkheden/herstructurering verhoogd naar 60 jaar voor de nieuwe instromers. Werknemers van bedrijven die op basis van hun erkenning als onderneming in moeilijkheden/herstructurering handelen, kunnen nog tot ten laatste 31 december 2016 een beroep doen op de huidige voorwaarden.

Vanaf 1 januari 2015 wordt de leeftijdsvoorwaarde voor SWT van de stelsels 33 jaar beroepsverleden (zware beroepen) en 40 jaar beroepsverleden (lange loopbaan) verhoogd naar 58 jaar voor de nieuwe instroom. Op 1 januari 2017 wordt de leeftijdsvoorwaarde verder verhoogd naar 60 jaar. Werknemers die al in opzeg geplaatst zijn op ten laatste 30 oktober 2014, kunnen nog een beroep doen op de huidige voorwaarden.

Activering en re-integratie
De versterkte degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen, die door de vorige regering werden ingevoerd, worden voortgezet. Er komt ook een gemeenschapsdienst voor langdurig werkzoekenden.

Het recht op een inschakelingsuitkering voor werklozen jonger dan 21 jaar wordt vanaf 1 januari 2015 gekoppeld aan een minimale diplomavereiste. De maximale leeftijd in de inschakelingsuitkering wordt verlaagd naar 25 jaar. De actieve en passieve beschikbaarheid van werklozen voor werk wordt uitgebreid van 60 tot 65 jaar.

De regering voorziet ook in een grondige hervorming van de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Daarbij ligt de focus op het bevorderen van de re-integratie van arbeidsongeschikten. De meest opvallende maatregel is de uitbreiding van het gewaarborgd loon bij arbeidsongeschiktheid tot twee maanden, zowel voor arbeiders als bedienden.

Pensioenen
In 2015 en 2016 wordt het al geplande groeitraject voor leeftijds-en loopbaanvoorwaarden voor het vervroegd pensioen behouden. In 2017 stijgt de loopbaanvoorwaarde naar 41 jaar en naar 42 jaar in 2019. Het vervroegd pensioen wordt opgetrokken naar ten minste 62,5 jaar in 2017 en 63 jaar in 2018.

Mensen met een kortere loopbaan dan 45 jaar kunnen kiezen om op 65 jaar met pensioen te gaan of om langer te werken. De wettelijke pensioenleeftijd wordt in 2025 verhoogd naar 66 jaar en in 2030 naar 67 jaar.

Het gemotiveerd tijdskrediet en loopbaanonderbreking en thematische verloven blijven nog steeds meetellen als gewerkte periodes. Het tijdskrediet voor mensen die voor hun kinderen (tot 8 jaar) of voor een ziek familielid willen zorgen, wordt uitgebreid met twaalf maanden. De gelijkstelling voor niet-gemotiveerd tijdskrediet en loopbaanonderbreking wordt afgeschaft.

Ambtenaren
Voor ambtenaren in een loketfunctie wordt een verbod ingevoerd voor tekens die een persoonlijke overtuiging weergeven, religieus, politiek of filosofisch.

De overstap tussen overheid en privé wordt versoepeld, en de verloning wordt afgestemd op evaluatie, functiewegingen en competentiemanagement.

Er wordt ook wettelijk voorzien in uitzendarbeid bij overheidsdiensten en -bedrijven.

Langer werken wordt mogelijk gemaakt, door onder meer werkpostaanpassingen en permanente vorming. Er is in het akkoord ook veel aandacht voor thuiswerken en een verkleining van de kantooroppervlakte. De quota voor onder meer personen met een handicap en vrouwen in topfuncties blijven gelijk. Voor de directieleden komt er meer prestatiegerichte variabele verloning.

 

HR application & data expert

Port of Antwerp-Bruges

HR-manager

Benelux Unie

Payroll Manager

FSMA

HR Officer

ALDI België

HR Consultant – Recruitment & HR Projects

Atlas Copco

Consultant werving en selectie

UZ Leuven

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.