Groot draagvlak voor arbeidsmigratie

Het algemeen oordeel over migratie is negatief. De meeste Belgen hebben eerder slechte dan positieve ervaringen met migratie. We schatten de globale gevolgen ervan negatief in. De studie ‘Op zoek naar het maatschappelijk draagvlak voor migratie’ van Randstad Research werpt een gedetailleerde blik op het onderwerp.

60 procent vindt dat migranten meer kosten dan ze opbrengen. 12 procent van de respondenten is het daar niet mee eens. Slechts 18 procent van de Belgen vindt dat migratie het land economisch vooruitgeduwd heeft. Het verwondert dan ook niet dat slechts 27 procent van oordeel is dat migratie de voorbije 50 jaar voordelig is geweest voor ons land.

Opmerkelijk: Belgen zijn milder wanneer het over arbeidsmigratie gaat. 60 procent van de respondenten is voorstander van migranten die hier aan de slag gaan om arbeidstekorten in te vullen. 15 procent is resoluut tegen en pleit voor gesloten deuren. Toch zijn de voorstanders van arbeidsmigratie vijf keer talrijker dan de tegenstanders.

Gezinshereniging en asiel

Er is ook een groot draagvlak voor gezinshereniging (72 procent), al moeten de voorwaarden strenger: een verplichte inburgering, betere kennis van de taal, en de migrant moet minstens vier jaar aan het werk zijn voor hij zijn gezin kan laten overkomen naar België.

51 procent is het eens met de stelling dat wie in België asiel aanvraagt en er recht op heeft, hier moet kunnen blijven en bescherming krijgen. Slechts 17 procent is het daar niet mee eens.

‘Europa eerst’?

Dat beeld verandert wanneer er wordt gevraagd naar de opvangcapaciteit inzake asielzoekers. Het aandeel dat van mening is dat er geen bovengrens inzake erkende asielzoekers kan zijn, bedraagt slechts 23 procent, meer dan een halvering. Uit deze vraag blijkt bovendien dat 21 procent helemaal geen asielzoekers wil erkennen. Voor Europese asielzoekers is dit 14 procent, een duidelijk, zij het niet een enorm verschil. ‘Europa eerst’ lijkt slechts in beperkte mate op te gaan.

Uit heel wat data blijkt dat niet zozeer het principe van asiel wordt gecontesteerd maar veeleer de wijze waarop één en ander vorm krijgt. Meer dan de helft (55 procent) vindt dat de asielprocedure oneigenlijk gebruikt wordt. Mensen die er niet voor in aanmerking komen, doen er een beroep op, vindt men. Slechts 12 procent is het hiermee niet eens. Eveneens 55 procent meent dat het tijdelijk karakter van asiel moet versterkt worden. Opnieuw is slechts 12 procent het niet eens. De bescherming geldt tot de situatie in het thuisland weer ok is. 61 procent is van mening dat landen die asielzoekers niet wensen terug te nemen moeten gesanctioneerd worden. En 43 procent meent dat asiel moet afgeschaft worden omdat het uitwijzen van asielzoekers wiens aanvraag niet wordt ingewilligd niet lukt.

Politieke voorkeur

Het onderzoek toont aan dat vrouwen, hooggeschoolden, jongeren en Franstaligen positiever staan ten aanzien van migratie. Een meer pessimistisch wereldbeeld en weinig vertrouwen in de toekomst, kleurt de blik op migratie negatiever.

Daarnaast zijn er ook verschillen merkbaar op vlak van politieke voorkeur. Tussen de verschillende electoraten zijn de meningen sterk verdeeld. Denken over migratie is sterk gepolitiseerd, met voor- en tegenstanders van een kordate aanpak in een beperkt aantal partijen geconcentreerd.

Globaal genomen is de groene politieke familie (Ecolo en Groen) het meest positief/minst negatief over migratie in het algemeen en de verschillende vormen van migratie. Bijna de helft van het groene electoraat is van mening dat migratie de voorbije 50 jaar positief is geweest voor het land, fors boven het gemiddelde van 27 procent. De enige uitzondering is migratie in functie van werk. Daar wijkt het groene electoraat niet af van het gemiddelde. Het zijn CD&V, les Engagés en Open VLD die zich in deze het meest positief opstellen. Het Vlaams Belang is over de hele lijn het minst positief/meest negatief.

Inzake migratie in functie van werk is het aandeel van het VB-electoraat dat dit afwijst echter ongeveer gelijk met dat van de PVDA- en PS-electoraten. Het electoraat van N-VA zit soms in de buurt van dat van het Vlaams Belang maar verschilt er soms heel sterk van. Zo is 69 procent van het N-VA electoraat pro migratie in functie van werk, fors boven het globale gemiddelde.

Benelux Unie
ALDI België

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.