Internationaal Werk. Covid-19 en de impact op internationale tewerkstelling

De maatregelen hebben enkele belangrijke gevolgen voor internationale tewerkstelling en economische migratie. Om tegemoet te komen aan deze maatregelen hebben de betrokken overheidsinstanties nieuwe standpunten ingenomen.

1 Standpunten Dienst Vreemdelingenzaken

Verlenging tijdelijke verblijfstitel

Het sluiten van de grenzen heeft tot gevolg dat sommige derdelanders (personen die niet de nationaliteit hebben van een lidstaat binnen de EER of Zwitserland) niet langer kunnen reizen vanuit België.

De Dienst Vreemdelingenzaken kondigde aan dat, indien een derdelander tijdelijk niet kan reizen vanuit België omwille van overmacht en zijn of haar verblijfstitel niet langer geldig is, deze verblijfstitel tijdelijk kan worden verlengd. Om een verlenging te verkrijgen moet een aanvraag worden ingediend bij de gemeente of in dringende gevallen bij de Dienst Vreemdelingenzaken via e-mail, met vermelding van het voorlopig adres in België en het e-mailadres van de aanvrager en met kopie van een aantal documenten. De Dienst Vreemdelingenzaken zal zijn beslissing per e-mail aan de aanvrager melden.

Het is belangrijk dat de aanvraag zo spoedig mogelijk wordt ingediend. Bij het nalaten van een dergelijke aanvraag kunnen sancties worden opgelegd bij een latere terugkeer van de derdelander naar het Schengengebied.

Visumaanvragen

  • Nieuwe visumaanvraag: voorlopig kunnen geen visumaanvragen meer in ontvangst worden genomen en geen visa meer worden afgegeven, met uitzondering van visa voor reizigers met een essentiële functie of behoefte.
  • Reeds ingediende visumaanvraag: de Dienst Vreemdelingenzaken zal de reeds ingediende visumaanvragen verder onderzoeken. Ingeval van positieve beslissing zal het visum echter niet onmiddellijk worden afgegeven, tenzij het gaat over een aanvrager met een essentiële functie of behoefte.
  • Reeds toegekende visumaanvraag: de personen die reeds een visum kregen toegekend, wordt sterk aangeraden om niet-essentiële reizen uit te stellen. Er zal een nieuw visum kunnen worden aangevraagd indien de geldigheidsduur van het visum dat voor de uitgestelde reis werd afgegeven niet volstaat voor de duur van de nieuwe reis.

2 Standpunten van de Gewesten

Vlaams Gewest

  • Het Vlaams Gewest bood al eerder de mogelijkheid om dossiers via e-mail in te dienen en vraagt nu alle dossiers bij voorkeur per e-mail in te dienen.
  • Het Vlaams Gewest kondigde maatregelen aan opdat de derdelanders die tijdelijk niet kunnen vertrekken uit België omwille van overmacht in bepaalde situaties nog kunnen worden tewerkgesteld. Wat betreft de toelating tot arbeid voor maximum drie maanden moet de werkgever een aanvraag indienen tot het verkrijgen van een arbeidsvergunning/arbeidskaart met als bijlage de goedkeuring van de verlenging van het verblijf (zie hierboven). De Dienst Economische Migratie levert volgens een versnelde procedure een (niet-verlengbare) arbeidsvergunning/arbeidskaart af aan de werkgever (per e-mail). Wat betreft een toelating tot arbeid voor langere duur (meer dan drie maanden) gelden de regels inzake de single permit.
  • Onvolledige dossiers zullen niet onontvankelijk worden verklaard na 15 dagen zodat werkgevers meer tijd hebben om bijkomende stukken te verzamelen.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  • Ook voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het mogelijk dossiers in te dienen via e-mail. De originele documenten moeten ter beschikking worden gehouden.
  • Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kondigde ook aan dat, indien aan alle wettelijke voorwaarden wordt voldaan en de voorwaarden voor het tewerkstellen van een buitenlandse werknemer gerespecteerd worden, de werkgever op basis van het kort verblijf van de werknemer een toelating tot tewerkstelling/arbeidskaart B kan aanvragen voor een periode van maximaal 90 dagen. De duurtijd van de arbeidsvergunning/arbeidskaart is gekoppeld aan de geldigheid van de verlengde verblijfstitel, met een maximum van 90 dagen.

Waals Gewest

Ook het Waals Gewest biedt de mogelijkheid aan om aanvragen per e-mail te versturen. De originele documenten moeten bewaard worden voor het geval van een latere controle.

3 Standpunten van de Rijksdienst Sociale Zekerheid

Telewerk bij grensarbeiders

Voor grensarbeiders die in België wonen en in een andere EU-lidstaat werken, zal in de meeste gevallen de sociale zekerheid van de werkstaat van toepassing zijn aangezien de grensarbeider geen substantieel deel van de werkzaamheden (minstens 25 procent) in de woonstaat verricht. Doordat veel grensarbeiders plots telewerken, is er een risico op overschrijding van deze 25 procent, met de toepasselijkheid van de socialezekerheidswetgeving van de woonstaat als gevolg. Om dit te voorkomen heeft de Rijksdienst Sociale Zekerheid aangekondigd dat zij de periodes van telewerk op Belgisch grondgebied door grensarbeiders omwille van covid-19 niet in aanmerking zal nemen voor de vaststelling van de toepasselijke socialezekerheidswetgeving en dit voor zo lang de federale maatregelen van kracht zijn.

Limosa

Voor de periode van 13 maart 2020 tot 5 april 2020 is er een vrijstelling van de Limosa meldingsplicht voor werknemers en zelfstandigen die gewoonlijk onderworpen zijn aan het socialezekerheidsstelsel van een andere lidstaat, maar die ten gevolge van de covid-19-maatregelen genoodzaakt zijn om vanuit België te werken (bijvoorbeeld omwille van telewerk).

Dit artikel werd geactualiseerd tot en met 22 maart 2020. Aangezien de overheidsmaatregelen al meermaals werden aangepast in de afgelopen weken is het steeds raadzaam de website van de betrokken overheidsinstantie te raadplegen.

23 maart 2020

Ester Vets
Advocaat Claeys & Engels

 

Senior HR Business Partner

DP World Antwerp

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

Abonneer en krijg meer!

Abonnees krijgen niet alleen 6x per jaar het HR Square magazine in de brievenbus, maar genieten daarbovenop ook van exclusieve PLUS-artikels en tal van andere voordelen!

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.