Internationaal Werk. Professionele reizen van en naar België tijdens verbod op niet-essentiële reizen

Verbod op niet-essentiële reizen

Vanaf 27 januari 2021 zijn niet-essentiële reizen van en naar België opnieuw verboden. Deze tijdelijke reisbeperking geldt echter niet voor essentiële verplaatsingen.
In het ministerieel besluit van 26 januari 2021 wordt een onderscheid gemaakt tussen twee categorieën van personen.

1) Voor personen met de nationaliteit van of hoofdverblijfplaats in een EU-lidstaat of de Schengenzone, alsook voor personen die hun hoofdverblijfplaats hebben in een derde land vermeld op de website https://reopen.europa.eu/nl/, worden de essentiële reizen opgenomen in bijlage 2 van het ministerieel besluit. Hierin worden bijvoorbeeld ‘reizen om louter professionele redenen’ opgenomen. Korte professionele reizen van en naar België blijven bijgevolg nog steeds mogelijk voor deze categorie van personen.
Zij moeten voorafgaand aan de reis een digitale of papieren verklaring op eer (modelformulier beschikbaar op de website www.info-coronavirus.be) invullen en ondertekenen en moeten deze bij zich dragen gedurende de essentiële reis.

2) Voor reizigers die vanuit een derde land naar België reizen, voor zover ze niet beschikken over de nationaliteit van een van de EU-lidstaten of van de Schengenstaten en die hun hoofdverblijfplaats hebben in een derde land dat niet werd vermeld op de website https://reopen.europa.eu/nl/, worden de essentiële reizen opgenomen in bijlage 3 van het ministerieel besluit. Hierin worden bijvoorbeeld de categorieën ‘professionele reizen van grensarbeiders’, ‘reizen van gekwalificeerde personen, als hun werk vanuit economisch standpunt noodzakelijk is en niet kan worden uitgesteld’ en werknemers die in het bezit zijn van een single permit of arbeidskaart opgenomen. De Dienst Vreemdelingenzaken verduidelijkt op haar website dat een korte professionele verplaatsing vanuit derde landen naar België voor de tweede categorie van personen niet als een essentiële reis zal worden beschouwd tenzij deze onder een van de uitzonderingen van bijlage 3 valt.

Deze personen moeten een attest van essentiële reis in hun bezit hebben (uitgereikt door de Belgische diplomatieke of consulaire post in het buitenland), tenzij het essentiële karakter van de reis blijkt uit de officiële documenten in het bezit van de reiziger.

Indien de persoon in kwestie niet beschikt over bovenstaande documenten, dan kan de toegang tot het grondgebied geweigerd worden.

Verplichte quarantaine en test

Vandaag gelden de volgende regels met betrekking tot een quarantaine en een test na een verblijf in het buitenland.

• Voor Belgische inwoners die terugkeren uit een rode zone, na een verblijf van meer dan 48 uur, is er een verplichte quarantaine van 10 dagen en zij moeten zich verplicht laten testen op dag 1 en dag 7. De duur van de quarantaine kan worden ingekort tot minimum 7 dagen op voorwaarde van een negatieve test op dag 7.
• Voor niet-Belgische inwoners die terugkeren of naar België reizen vanuit een rode zone, na een verblijf van meer dan 48 uur en met uitzondering van reizigers vanuit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika, is er een verplichte quarantaine van 10 dagen en zij moeten zich verplicht laten testen op dag 7. De duur van de quarantaine kan worden ingekort tot minimum 7 dagen op voorwaarde van een negatieve test op dag 7. Bovendien moeten niet-inwoners over een negatief testresultaat beschikken van maximaal 72 uur oud (ongeacht de duur van hun verblijf in het buitenland en in België). Er zijn enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld voor reizigers die niet via een vervoerder naar België komen indien zij maximum 48 uur in het buitenland waren of minder dan 48 uur in België zullen verblijven.
• Alle reizigers die vanuit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika naar België reizen moeten verplicht 10 dagen in quarantaine gaan, in het bezit zijn van een negatief testresultaat van maximaal 72 uur oud en een PCR-test ondergaan op dag 1 en dag 7.
Daarnaast geldt er nog een bijkomende verplichting voor in het buitenland wonende of verblijvende werknemers of zelfstandigen die werkzaamheden zullen uitvoeren in België en die langer dan 48 uur in België zullen verblijven. Zij zijn verplicht te beschikken over een negatief testresultaat van een test die maximaal 72 uur voor het vertrek naar Belgisch grondgebied werd afgenomen (ongeacht of ze uit een rode zone komen of niet).
Volgens de huidige informatie op de website www.info-coronavirus.be mag de quarantaine tijdelijk worden opgeheven om een noodzakelijke activiteit te vervullen in die mate dat deze activiteit niet kan worden uitgesteld. De quarantaine mag dus enkel opgeheven worden om het essentiële reisdoel (bijvoorbeeld een vergadering) te vervullen en enkel in die mate dat deze activiteit niet kan worden uitgesteld. Tijdens het uitvoeren van deze activiteit moeten social distancing en andere beschermingsmaatregelen nauwgezet gerespecteerd worden.

Indien de werknemer in verplichte quarantaine moet gaan, dan kan de werkgever de toegang tot de werkvloer weigeren.

Verplicht Public Health Passenger Locator Form (PLF) en Business Travel Abroad (BTA) Form

Het PLF-formulier laat toe de reizigers te contacteren indien een besmetting werd vastgesteld en om contact tracing op te starten indien noodzakelijk. De volgende personen zijn verplicht dit in te vullen.
• Iedereen die terugkeert naar België met vliegtuig, schip, trein of bus.
• Bij reizen met een ander vervoermiddel moet het formulier enkel worden ingevuld indien het verblijf in België meer dan 48 uur duurt of het voorafgaandelijk verblijf buiten België meer dan 48 uur duurde. Indien de reiziger van buiten de EU en de Schengenzone naar België reist, dan moet dit formulier hoe dan ook worden ingevuld (ongeacht de duur van het verblijf in het buitenland en in België, dus ook indien dit minder dan 48 uur is).

Het niet of foutief invullen van dit formulier kan aanleiding geven tot weigering van toegang tot het grondgebied.

De Business Travel Abroad (BTA) Form moet door de Belgische werkgever, de Belgische opdrachtgever of een internationale organisatie gevestigd op het Belgisch grondgebied online worden ingevuld indien het gaat om een buitenlandse reis om professionele redenen en dit voor het vertrek van de betrokken werknemer. Dit formulier kan enkel worden gebruikt in de volgende gevallen.

• Voor reizen van Belgische inwoners naar het buitenland: verplaatsingen voor dossiers of projecten die beperkte interventies ter plaatse noodzaken (geen tijdsbeperking).
• Voor reizen naar België: dit formulier kan niet worden gebruikt door niet-inwoners van België voor reizen naar België met als doel een tijdelijke of permanente tewerkstelling, maar wel voor een beperkt zakelijk contact gelinkt aan een concreet project of aan een dossier, met een maximale duurtijd van 5 dagen.

Dit formulier genereert een certificaatnummer dat in het aangepaste PLF-formulier moet worden ingegeven om de rubriek professionele reizen te activeren en kan aanleiding geven tot een uitzondering op de verplichte quarantaine.

Verplichtingen voor tijdelijke tewerkstelling van werknemers of zelfstandigen die in het buitenland wonen of verblijven

Alle werkgevers die tijdelijk werknemers of zelfstandigen die in het buitenland wonen of verblijven tewerkstellen in België zijn verplicht een register bij te houden van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers of zelfstandigen indien deze werkzaamheden uitvoeren in België en wanneer het verblijf van de in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige in België meer dan 48 uur duurt.

Alle werkgevers en ‘gebruikers’ zijn verplicht om na te gaan of het PLF-formulier werd ingevuld door de in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige. Indien dit niet het geval is, dan moet de werkgever of de gebruiker erop toezien dat het formulier is ingevuld voor de aanvang van de tewerkstelling in België.

Algemene verplichting

Alle personen die zich op de arbeidsplaats bevinden hebben de algemene verplichting om de door de overheid opgelegde regels inzake COVID-19 na te leven.

Controle

De naleving van bovenstaande verplichtingen kan worden gecontroleerd door de arbeidsartsen en door de inspectiediensten. De arbeidsartsen en de inspectiediensten kunnen aan alle betrokkenen vragen om bewijs te leveren dat zij deze verplichtingen naleven.

Dit artikel werd geactualiseerd op basis van de beschikbare informatie tot maandagmorgen 1 februari 2021. Aangezien de overheidsmaatregelen al meermaals werden aangepast in de afgelopen maanden is het steeds raadzaam de website van de betrokken overheidsinstantie te raadplegen.

Ester Vets
Advocaat Claeys & Engels

Senior HR Business Partner

DP World Antwerp

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

Abonneer en krijg meer!

Abonnees krijgen niet alleen 6x per jaar het HR Square magazine in de brievenbus, maar genieten daarbovenop ook van exclusieve PLUS-artikels en tal van andere voordelen!

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.