Meer ongekwalificeerde schoolverlaters herkansen

ArbeidsmarktInstroomOpleiding
Mannen, allochtonen, jongeren met een problematische schoolcarrière en met een lagere socio-economische achtergrond verlaten het secundair onderwijs gemiddeld vaker zonder diploma dan andere groepen in onze maatschappij. Een deel van deze ongekwalificeerde schoolverlaters herkanst echter vrij snel door zich in te schrijven bij de Examencommissie of in het tweedekansonderwijs.

Studie

Uit een studie onder leiding van professor Ignace Glorieux en professor Marc Jegers van de Vrije Universiteit Brussel blijkt dat er duidelijke verschillen bestaan tussen de deelnemers aan beide formules. De onderzoekers schreven hiervoor alle kandidaten en cursisten aan die zich in 2007 hadden ingeschreven.

Resultaten

Uit de resultaten blijkt dat de Examencommissie iets meer mannen aantrekt (58 procent), terwijl het tweedekansonderwijs eerder in trek is bij vrouwen (59 procent). Het tweedekansonderwijs spreekt ook meer allochtonen aan (33 procent) dan de Examencommissie (28 procent).
De gemiddelde leeftijd in het tweedekansonderwijs (26 jaar) ligt hoger dan bij de Examencommissie (22 jaar), en de cursisten zijn er vaker afkomstig uit het beroeps- of technisch onderwijs dan bij de Examencommissie.
Meer dan de helft van de herkansers bij de Examencommissie schreef zich in binnen het jaar na het schoolverlaten; bij het tweedekansonderwijs schreef de meerderheid zich in tussen de één en vijf jaar na het schoolverlaten.
Ook de beweegredenen verschillen: bij de kandidaten voor de Examencommissie zijn die voornamelijk studiegericht (doorstromen naar hoger onderwijs), terwijl ze in het tweedekansonderwijs vaak ook jobgericht zijn.

Knelpunten

Ondanks een globaal gunstige evaluatie door de deelnemers, kwamen ook een aantal knelpunten bovendrijven. Bij het tweedekansonderwijs vormt de verplichte aanwezigheid (hoe nuttig ook) een probleem voor sommigen. Cursisten hekelen wel eens de schoolse sfeer en de lange duur van de trajecten. Bij de Examencommissie vormt vooral het vergaren van het nodige cursusmateriaal een probleem. Handboeken met de te kennen leerstof zijn moeilijk te vinden en kosten veel geld. Het aanbieden van cursusmateriaal in samenwerking met de Centra voor Tweedekansonderwijs kan een oplossing bieden.

Meer bekendheid

Hoewel steeds meer ongekwalificeerde schoolverlaters herkansen, worden bepaalde groepen volgens de onderzoekers nog steeds onvoldoende bereikt, vooral ongekwalificeerde schoolverlaters met een lagere socio-economische achtergrond en oudere mensen.
Daarom pleiten de onderzoekers ervoor dat de bekendheid van het tweedekansonderwijs vergroot zou worden. Het combineren van de Examencommissie en tweedekansonderwijs kan in veel gevallen een oplossing bieden voor bepaalde obstakels. Daarom moeten beide systemen beter op elkaar worden afgestemd. Ook moet de tweedekansfunctie opgefrist worden, zodat het onderscheid tussen het gewoon voltijds secundair onderwijs en het volwassenenonderwijs duidelijker wordt.

‘Wie herkanst? Profiel, leerroutes en beweegredenen van de deelnemers aan het tweedekansonderwijs en de Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap’ van Ignace Glorieux, Ryfka Heyman, Marc Jegers, Maaike Taelman en Yolis Van Dorsselaer verscheen bij Uitgeverij Garant.

Senior HR Business Partner

DP World Antwerp

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.