< Terug naar overzicht

Vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing: opletten is de boodschap

De regering De Croo besliste om de vrijstellingen van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing tegen het licht te houden. Dit is een vrij technische aangelegenheid die bovendien aan steeds strengere controles wordt onderworpen. Nu er hervormingen op til zijn en de controles verstrengen, waar moet uw HR-team op letten?

Sinds het begin van de jaren 2000, en afhankelijk van een aantal voorwaarden, genieten (private en publieke) werkgevers financiële steun in de vorm van een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing. Die vrijstelling geldt voor nacht- en ploegenarbeid, overuren, onderzoek en ontwikkeling, looncorrectie, het verrichten van werken in onroerende staat in ploegenarbeid op locatie, startende ondernemingen en jonge werknemers, opleiding of Covid-19 werkloosheid.

“Het vrijstellingsmechanisme was bedoeld om het concurrentievermogen van de Belgische ondernemingen ten opzichte van buitenlandse te garanderen”, herinnert Benjamin Clément-Larosière, partner bij Fiabilis Consulting Group, zich. “Terwijl de vrijstellingen in het begin gering en klein waren, groeiden ze uit tot het economische instrument bij uitstek van de federale regering. Dat maakte dat in 2020 70.000 organisaties het mechanisme, met uitzondering van de vrijstelling ‘looncorrectie’, gebruiken voor een cumulatief totaalbedrag van 3,2 miljard euro.”

 Benjamin Clément-Larosière (Fiabilis Consulting Group)

Gezien de budgettaire weerslag, de druk vanuit Europa en de wens om beter de impact van deze maatregel te evalueren, kreeg de staatssecretaris voor Begroting, Eva De Bleeker de opdracht een spending review uit te voeren. De conclusies van deze werkzaamheden zullen leiden tot een hervorming in de loop van 2022. Welke hervormingen de regering in gedachten heeft, is op dit moment nog niet duidelijk.

….maar toch opportuniteiten die benut kunnen worden

In dit verband wachten de werkgevers op duidelijke signalen vanwege de regering over de richting waarin de regelgeving zich zal ontwikkelen, en over de mate waarin deze veranderingen gevolgen zullen hebben voor hun organisatie. “Er kan echter vanuit gegaan worden, dat de controles zullen verscherpen, met als rechtstreeks gevolg dat de voorwaarden voor de toepassing van de vrijstelling restrictiever zullen worden toegepast en dat er een meer gedetailleerde controle zal komen op de documenten die als bewijs moeten worden voorgelegd. De bewijslast blijft immers uitsluitend bij de werkgever berusten”, zegt Eveline Naudts.

“Er dient ook gewezen te worden op het feit, dat werkgevers ten aanzien van de toepassing van de vrijstellingen vaak een zeker ‘automatisme’ aannemen, en hierdoor vergeten te controleren of alle voorwaarden wel steeds worden nageleefd. Normaal worden deze vrijstellingen toegepast via de maandelijkse loonberekening”, vervolgt ze. “En de dienst die instaat voor deze berekening en/of het sociaal secretariaat beschikken niet altijd over alle vereiste gegevens om na te gaan of de voorwaarden – die maandelijks moeten worden gecontroleerd – inderdaad vervuld zijn.”


Eveline Naudts (Fiabilis Consulting Group)

Het advies van Benjamin Clément-Larosière? “Vermijd het automatisme van iets te doen zonder echt te weten waarom. Zorg ervoor dat u over een echte strategie beschikt om te anticiperen op de verschillende vormen van vrijstelling, die te controleren en te integreren”

Ook de complexiteit van het beheer van de vrijstelling mag u er niet van weerhouden mogelijke opportuniteiten te identificeren. “Onze ervaring leert ons, dat indien wij de gegevens waaronder de prestaties meer in detail bekijken, wij vaak onbenutte mogelijkheden vinden in ondernemingen waar ploegen- of nachtarbeid wordt verricht of werken in onroerende staat in ploegenarbeid op locatie worden uitgevoerd, zelfs wanneer reeds een vrijstelling wordt gevraagd.”

Kortom, een grondige analyse kan ervoor zorgen, dat u de vrijstelling volledig en correct benut met weinig of geen risico in het geval van een controle.


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen