Zware financiële sancties: ongerechtvaardigde belemmering vrij verkeer van diensten

Op 12 september 2019 sprak het Hof van Justitie zich uit over de verenigbaarheid van financiële sancties met het vrij verkeer van diensten. Op basis van Oostenrijks nationaal recht konden meer bepaald zware financiële sancties worden opgelegd in het geval van schending van een aantal formele verplichtingen in het kader van een detachering.

Stopzetting dienstverleningsovereenkomst en voortzetting activiteit met eigen personeel: - cao 32bis van toepassing of niet?

In twee gelijklopende zaken moest de Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel zich uitspreken over de vraag of de bescherming van cao 32bis van toepassing was op de werknemers van vennootschap Y die waren tewerkgesteld bij vennootschap X, in een geval waarbij vennootschap X receptiewerkzaamheden die werden uitgevoerd op basis van een dienstverleningsovereenkomst door vennootschap Y, zelf ging uitoefenen met eigen personeel.

Pensioenfonds mag materiële vergissing van werkgever rechtzetten

Een werknemer was tewerkgesteld sinds 1984 en aangesloten bij het aanvullend pensioenplan van zijn werkgever. Hij werd ontslagen in 2010. In 2011 werd een dadingsovereenkomst ondertekend tussen de werknemer en de werkgever, waarbij een fictief aantal extra dienstjaren in aanmerking werden genomen voor het aanvullend pensioen. Bij zijn uitdiensttreding en na de ondertekening van de dadingsovereenkomst ontving de werknemer telkens een uittredingsfiche met een overzicht van zijn verworven reserves. Maar…

Recht op sollicitatieverlof geldt ook wanneer werknemer reeds nieuwe baan heeft gevonden

Tijdens de opzeggingstermijn mag de werknemer met behoud van loon van het werk wegblijven om een nieuwe baan te zoeken. Dit recht op sollicitatieverlof bestaat zowel bij opzegging door de werkgever als bij opzegging door de werknemer. Bovendien kan een werknemer sollicitatieverlof blijven opnemen tijdens de opzeggingstermijn, ook al heeft hij reeds een nieuwe job gevonden. Dit laat de werknemer toe voort te solliciteren naar een betere betrekking. Dit heeft de arbeidsrechtbank van Antwerpen opnieuw bevestigd.

Internationaal Werk. Arbeidsmigratie: moet er een retributie worden betaald?

Eind 2014 werd in de Vreemdelingenwet een nieuw hoofdstuk ingevoegd, luidende ‘Retributie tot dekking van de administratieve kosten’. Sindsdien moeten de meeste niet-EER/Zwitserse onderdanen in het kader van hun aanvraag tot verblijf op het Belgisch grondgebied een administratieve bijdrage betalen. Zo was de retributie onder meer verschuldigd in het kader van een eerste verblijfsaanvraag op basis van een arbeidskaart (oude regeling) en is deze nu verschuldigd in het kader van een eerste ‘Single Permit’-aanvraag door een niet-EER/niet-Zwitserse werknemer.

Getuigenverklaring van werknemer: doorstaat dit de toets van objectiviteit?

In bepaalde gevallen, zoals bij een ontslag om dringende reden of indien de werknemer het bestaan van een vermoeden van discriminatie aantoont, draagt de werkgever de bewijslast. Dit bewijs kan met alle middelen van recht worden geleverd, ook met getuigenverklaringen. Maar hoe objectief zijn de verklaringen van werknemers wanneer deze worden voorgelegd door de werkgever?

Voortdurende tekortkoming? Werkgever oordeelt zelf op welk ogenblik dit een dringende reden uitmaakt

Een werkgever beëindigde om dringende reden de arbeidsovereenkomst van een werknemer naar aanleiding van feiten die verband hielden met kartelvorming, wat een voortdurende tekortkoming uitmaakte. Het Hof van Cassatie oordeelde dat voor de tijdigheid van dit ontslag de vraag of één van de voor ontslag bevoegde personen reeds langer dan drie werkdagen voor het ontslag op de hoogte was van de feiten en de tekortkoming reeds als dringende reden had kunnen aanvoeren niet bepalend was.

Ontslagmotivatie per e-mail? Pas op voor de boete.

Het Arbeidshof van Brussel oordeelde dat de forfaitaire burgerlijke boete van twee weken loon in het kader van cao 109 verschuldigd is als de ontslagmotivering - hoewel tijdig - werd verstuurd per e-mail, ook al erkent de werknemer kennis te hebben genomen van deze motivering.

Variabel loon moet niet altijd worden opgenomen in de opzeggingsvergoeding

In geval van een ontslag van een werknemer met onmiddellijke ingang moet een opzeggingsvergoeding worden betaald. Voor de berekening van de opzeggingsvergoeding moet rekening gehouden worden met het loon en alle voordelen waarvan de werknemer geniet op het ogenblik van het ontslag. Het loon heeft zowel betrekking op het vast loon als het variabel loon.

Nieuwe regels voor tewerkstelling buitenlandse werknemers in Wallonië

Er is dit jaar reeds veel geschreven over de ‘Single Permit’ en de nieuwe regels in het Vlaams Gewest voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers die op 1 januari 2019 in werking zijn getreden. Net voor de zomervakantie werden ook in Wallonië de materiële regels voor de tewerkstelling van werknemers die geen EER-onderdaan noch Zwitser zijn (hierna ‘buitenlandse werknemers’ genoemd) aangepast. Dit gebeurde door het besluit van de Waalse regering van 16 mei 2019 dat op 19 juni 2019 in het Belgisch Staatsblad verscheen.

Nieuwe EU-regeling voor oplossen internationale dubbele belastingheffing

Vennootschappen en natuurlijke personen die over de landsgrenzen heen inkomsten verwerven, worden geconfronteerd met een kluwen aan (inter)nationale wetgeving, onder meer op arbeidsrechtelijk, sociaal zekerheidsrechtelijk en fiscaal vlak. Naar alle waarschijnlijkheid één van de belangrijkste instrumenten op internationaal fiscaal vlak, zijn de bilaterale verdragen tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen (‘dubbelbelastingverdragen’).

Ook beknopte motivering kan geldig zijn bij ontslag

Een werkgever ontsloeg een werknemer met als reden in de ontslagbrief ‘reorganisatie van de dienst na het wegvallen van substantiële activiteiten’. De arbeidsrechtbank van Antwerpen, afdeling Mechelen, moest zich uitspreken over de vraag of deze ontslagmotivering voldoende concreet was.

Onderaanneming: kan de echte werkgever nu opstaan?

‘Organiek werkgevergezag’ is de grens tussen een geldige aanneming en verboden terbeschikkingstelling, zo oordeelde de correctionele rechtbank van Dendermonde. De zaak had betrekking op een dodelijk werkongeval van een personeelslid van een onderaannemer.

In de rechtbank. Discriminatie bij sollicitatie: berekening van de schadevergoeding

In een vonnis van eerder dit jaar besloot de arbeidsrechtbank Waals-Brabant, afdeling Waver, dat een sollicitante werd gediscrimineerd op basis van haar leeftijd, toen zij bij een rusthuis solliciteerde naar aanleiding van een vacature voor de functie van directiesecretaris. De vordering van de sollicitante tot betaling van een schadevergoeding gelijk aan 6 maanden loon - de wettelijke forfaitaire vergoeding voor arbeidsrechtelijke discriminatiegeschillen - werd echter herleid tot een bedrag van slechts 650 euro.

Discriminerend aanwervingsbeleid streng gesanctioneerd

De antiracismewet verbiedt discriminatie op grond van nationaliteit, een zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming in alle stadia van de arbeidsrelatie. Het Arbeidshof van Antwerpen sprak zich begin dit jaar uit over een case inzake discriminatie bij aanwerving.

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen