< Terug naar overzicht

Arbeidsrecht. Ook de rechter kan een arbeidscontract ontbinden

Niet alleen de werkgever of de werknemer kan een arbeidsovereenkomst beëindigen. Ook de arbeidsrechtbank kan ingrijpen wanneer één van de partijen een zwaarwichtige, foutieve wanprestatie begaat die aan die partij toerekenbaar is. Als de rechtbank besluit om de gerechtelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst vast te stellen, kan zij de partij die de wanprestatie beging, veroordelen tot betaling van een schadevergoeding aan de andere partij.

De arbeidsrechtbank van Brussel diende zich over een verzoek tot gerechtelijke ontbinding te buigen toen een werkneemster aanklaagde dat ze, na een periode van moederschapsrust gevolgd door enkele weken vakantie en voltijds ouderschapsverlof, van haar werkgever geen werk meer kreeg.

Voor haar afwezigheid werkte de vrouw als Project Manager Office Assistant bij een klant van de werkgever. Tijdens haar ouderschapsverlof liet de klant weten dat de werkneemster bij haar terugkeer de functie Project Manager kon opnemen en dat haar vervanger haar oude functie verder kon blijven uitoefenen.

Geen taken meer
De werkneemster meende dat dit neerkwam op een promotie en vroeg haar werkgever om een gesprek in te plannen teneinde haar nieuwe loonvoorwaarden te bespreken. De werkgever antwoordde echter dat dit enkel een evolutie van haar profiel bij de klant betrof, maar geen wijziging van haar functie bij de werkgever. De werkneemster weigerde het loonvoorstel van de werkgever en argumenteerde dat dit niet overeenstemde met de functie van Project Manager. Daarop weigerde zij eveneens de wijziging van haar functie naar Project Manager. De werkgever gaf evenwel aan haar functie niet te hebben gewijzigd.

Bij haar terugkeer bood de werkneemster zich aan op het werk, waar zij gedurende twee dagen online opleidingen volgde en vervolgens een week arbeidsongeschikt was. Zij klaagde aan dat haar geen werk werd verschaft en dat zij evenmin haar oude functie mocht opnemen. De werkgever reageerde door te stellen dat enkel de functie van Project Manager beschikbaar was, aangezien haar vervanger haar oude functie nu uitoefende. Verder stelde de werkgever dat de werkneemster, in afwachting van een andere functie, opleidingen kon volgen en/of andere taken kon worden toebedeeld. Toen de werkneemster na haar arbeidsongeschiktheid opnieuw het werk hervatte, stelde zij vast dat zij op een periode van twee weken slechts drie dagen taken toebedeeld kreeg.

Schadevergoeding
Hierop verzocht de werkneemster de arbeidsrechtbank de gerechtelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst vast te stellen. De arbeidsrechtbank oordeelde dat de werkgever inderdaad een belangrijke tekortkoming had begaan door de werkneemster na haar terugkeer uit ouderschapsverlof geen werk meer te verschaffen, noch haar eigen functie, noch een andere vergelijkbare functie. Dit rechtvaardigde de gerechtelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Aangezien de werkneemster ontslag had genomen nadat zij de procedure voor de arbeidsrechtbank had ingesteld, oordeelde de arbeidsrechtbank dat de arbeidsovereenkomst retroactief een einde had genomen op de dag waarop zij haar laatste arbeidsprestatie had geleverd. De rechter veroordeelde de werkgever tot betaling van een schadevergoeding gelijk aan het bedrag van de opzeggingsvergoeding die de organisatie had moeten betalen in geval van ontslag.

Franstalige arbeidsrechtbank Brussel 29 april 2019, A.R. 18/1452/A

Auteur: Nele Gysemans (Claeys & Engels)

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen