< Terug naar overzicht

Bloggen achter de rug van de werkgever: mag dat?

Een werknemersvertegenwoordiger maakte een blog om informatie te delen met zijn collega’s zonder dat de werkgever hier toegang toe had. Kan dit een ontslag om dringende reden rechtvaardigen? Het Arbeidshof van Brussel sprak zich hier recent over uit.

Een werknemersvertegenwoordiger in de ondernemingsraad (OR) en het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) maakte in juli 2017 een internetblog om informatie uit die overlegorganen te delen met het personeel.

De blog werd online geplaatst, maar was niet publiek toegankelijk omdat hij enkel op uitnodiging kon worden bezocht. Alle personeelsleden met uitzondering van de directieleden werden uitgenodigd via hun professioneel e-mailadres. De blog bevatte ook een vertrouwelijkheidsclausule.

De werkgever wist dat deze blog bestond. Eind 2017 ontstond er discussie over het sociaal klimaat en de werking van de overlegorganen. De werkgever nam de blog hierbij in het vizier. Hij verzocht de onmiddellijke verwijdering ervan omdat (1) er andere, officiële kanalen waren voor het delen van deze informatie, (2) het beheer van de blog getuigde van een deloyale houding daar niet alle personeelseden werden uitgenodigd en er beledigende commentaren op de directie op zouden staan en (3) de blog zich op een extern netwerk bevond waarop de strikte ICT-veiligheidsvoorschriften van de onderneming niet van toepassing waren. De werkgever maande de werknemer twee keer aan de blog te verwijderen.

Omdat hij dit weigerde, startte de werkgever begin 2018 de procedure voor het ontslag van een personeelsafgevaardigde. De werkgever was van mening dat de blog inging tegen het KB van 27 november 1973 en ook in strijd was met de interne werkingsregels van de OR en het CPBW. De dringende reden werd echter niet aanvaard, noch in eerste aanleg, noch in beroep.

Het Hof benadrukte eerst dat er in deze zaak fundamentele rechten spelen zoals de vrijheid van meningsuiting, het recht op vereniging, de syndicale vrijheid en het recht op informatie. Het KB van 27 november 1973 bepaalt onder welke voorwaarden leden van de OR economische en financiële informatie kunnen ontvangen en de andere personeelsleden hierover moeten en kunnen voorlichten. Hierbij moeten ze de nodige discretie aan de dag leggen en erover waken dat de belangen van de onderneming niet worden geschaad. Elke schriftelijke mededeling hierover door een werknemersvertegenwoordiger moet op voorhand bij de secretaris van de OR worden neergelegd.

Het Hof besloot dat de informatie op de blog (een personeelspoll, informatie over verzekeringen, commentaren op beslissingen in de OR…) algemeen van aard was en dus geen economische of financiële informatie in de zin van het KB. Het ging bovendien niet om vertrouwelijke of gevoelige gegevens.

Het Hof bekeek vervolgens de inhoud van de blog in het licht van de interne werkingsregels van de OR en het CPBW. Deze regels bepalen dat de notulen ad valvas en ook op het intranet worden gepubliceerd. Het Hof oordeelde dat dit niet verhindert dat er ook bijkomende informatiekanalen mogen worden gebruikt. Dit mag overigens niet uitdrukkelijk worden uitgesloten in een intern reglement aangezien dit in strijd zou zijn met de hierboven vermelde fundamentele rechten en vrijheden.

Ten slotte oordeelde het Hof dat een blog inderdaad enkele veiligheidsrisico’s inhoudt, maar dat de werkgever al lange tijd op de hoogte was van het bestaan ervan en daar destijds geen bezwaren over heeft gemaakt zodat eventuele ICT-risico’s nu plots geen dringende reden kunnen zijn.

Volgens het Hof mocht de werknemersvertegenwoordiger dan ook via de blog de niet-vertrouwelijk bevonden informatie met het personeel delen. Dit arrest vormt uiteraard geen vrijgeleide voor leden van de OR of het CPBW om op eigen houtje online platformen op te zetten. Er moet in elk concreet geval worden nagegaan welke informatie er precies wordt gedeeld en of dit in lijn is met de wettelijke regels en de cybersecurity policy van de werkgever.

Arbh. Brussel 21 juni 2018, AR nr. 2018/AB/344

Julie Devos
Advocaat
Claeys & Engels

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen