< Terug naar overzicht

Denk niet te vlug: ik word gepest op het werk

Een werknemer die gepest wordt, kan naar de rechtbank stappen en een kortgeding opstarten om te vragen dat het pesten wordt stopgezet. Dat kan echter ook nare gevolgen hebben voor de werknemer zelf.

Een technisch-commercieel bediende die reeds meer dan 14 jaar in hetzelfde bedrijf werkte, meende dat hij het slachtoffer was van pesten op het werk. Hij spande een kortgeding aan. Hierbij vroeg hij aan de rechtbank om zowel aan de onderneming, als aan haar algemeen en aan haar commercieel directeur de onmiddellijke stopzetting van het pesten op te leggen.

Pesten of spanningen tussen werkgever en werknemer?

De voorzitter van de arbeidsrechtbank van Luik wees de vordering van de werknemer in kortgeding evenwel af. In zijn uitspraak van 3 mei 2017 herinnert de voorzitter er in eerste instantie aan dat elke werkgever verplicht is om de nodige maatregelen te nemen om de veiligheid en de gezondheid van het personeel te vrijwaren. Indien er ondanks de nodige maatregelen toch gepest wordt, heeft de werkgever ter zake gefaald.

Vervolgens maakte de voorzitter een duidelijk onderscheid tussen de uitoefening van het werkgeversgezag en de disciplinaire macht enerzijds en het misbruik bij de uitoefening van deze beide prerogatieven anderzijds. In casu stelde de voorzitter vooreerst vast dat er reeds gedurende geruime tijd spanningen speelden tussen de betrokken partijen en dat deze alsmaar toegenomen waren.

Eén van de oorzaken hiervan was dat de werknemer meende dat de werkgever zijn arbeidsvoorwaarden ten onrechte eenzijdig gewijzigd had. De voorzitter van de arbeidsrechtbank meende evenwel dat de werkgever zijn boekje niet te buiten gegaan was. In dat licht stipte hij tevens aan dat de finale economische en strategische beslissingen door de werkgever genomen worden, ook al vallen die niet altijd in goede aarde. In die omstandigheden was de voorzitter dan ook van oordeel dat er geen sprake was van pesten, maar wel enkel van een normale uitoefening van het werkgeversgezag.

Op lichtzinnige wijze een kortgeding aanspannen

Verder verwees de voorzitter naar het rapport van de preventie-adviseur als gevolg van de formele pestklacht die de werknemer tijdens de procedure alsnog had ingediend. In dat rapport komt ook de preventie-adviseur tot de conclusie dat de werkgever zijn werkgeversgezag op correcte wijze heeft uitgeoefend en er geen sprake is van pesten.

De voorzitter van de arbeidsrechtbank betreurde dan ook dat de werknemer niet eerst de interne procedure heeft uitgeput. Mocht de werknemer eerst aangeklopt hebben bij de vertrouwenspersoon of de interne preventie-adviseur, dan zouden zij hem dat allicht ook al zo meegedeeld hebben.

De voorzitter besloot dan ook dat er geen sprake was van pesten, maar wel eerder van een klassieke conflictsituatie. Hij wees de stakingsvordering van de werknemer tot het staken/stopzetten van het pesten bijgevolg af.

Aangezien de werknemer volgens de voorzitter op lichtzinnige wijze een kortgeding heeft aangespannen nog vooraleer hij de interne pestprocedure heeft uitgeput, wordt de rechtsplegingsvergoeding die de werknemer moet betalen, verhoogd en dit naar 3000 euro (ongeveer het dubbele van de basisvergoeding). Deze beslissing onderstreept nogmaals het belang van het volgen en het uitputten van de interne procedure.

Tevens toont deze uitspraak aan dat het lichtzinnig opstarten van een kortgeding wegens pesten op het werk niet zonder risico is voor de werknemer (die in casu nog 3000 EUR mocht ophoesten).

Ten slotte bevestigt deze uitspraak duidelijk dat de uitoefening van het werkgeversgezag niet gelijkstaat met pesten op het werk, ook al is de werknemer het er niet mee eens of ervaart hij dit als onrechtrechtvaardig.

Bron: Arbeidsrechtbank van Luik, 3 mei 2017, RF 16/12/C

Auteur: Barbara Callewier (Claeys & Engels)

 


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen