< Terug naar overzicht

Gevolgen van kanker erkend als handicap

Voor het eerst werd geoordeeld dat de gevolgen van kanker een handicap kunnen vormen. Dit is van belang omdat de werkgever dan ‘redelijke aanpassingen’ moet treffen en niet zomaar kan overgaan tot ontslag. Bovendien moet de werkgever bij een gemotiveerde weigering van een re-integratietraject ook rekening houden met mogelijke discriminatie.

Een werkneemster was voltijds tewerkgesteld als verkoopster in een vakwinkel voor kunstenaars, toen lymfeklierkanker gediagnosticeerd werd. Na twee jaar van arbeidsongeschiktheid verbeterde haar gezondheidstoestand en vroeg zij haar werkgever om een deeltijdse progressieve werkhervatting. Minder dan twee weken later ontsloeg haar werkgever haar echter met betaling van een opzeggingsvergoeding zonder op deze vraag te antwoorden.

Op basis hiervan vorderde de werkneemster een vergoeding wegens discriminatie. De weigering om redelijke aanpassingen te treffen ten voordele van een persoon met een handicap is immers verboden, net als het maken van een (direct of indirect) onderscheid op grond van een handicap dat niet gerechtvaardigd kan worden.

Handicap en ‘redelijke aanpassingen’

Het begrip ‘redelijke aanpassingen’ wordt door de Antidiscriminatiewet gedefinieerd als “passende maatregelen die in een concrete situatie en naargelang de behoefte worden getroffen om een persoon met een handicap in staat te stellen toegang te hebben tot, deel te nemen aan en vooruit te komen in de aangelegenheden waarop deze wet van toepassing is, tenzij deze maatregelen een onevenredige belasting vormen voor de persoon die deze maatregelen moet treffen.”

Het begrip ‘handicap’ wordt door het Hof van Justitie gedefinieerd als “een beperking die het gevolg is van langdurige lichamelijke, geestelijke of psychische aandoeningen die in wisselwerking met diverse drempels iemand kunnen beletten volledig, daadwerkelijk en op voet van gelijkheid met andere werknemers aan het beroepsleven deel te nemen.”

Volgens dit Hof kan een ziekte ook een handicap uitmaken wanneer men te maken heeft met een gezondheidstoestand die voortvloeit uit een geneeslijke of ongeneeslijke ziekte, en wanneer deze ziekte leidt tot een dergelijke beperking én wanneer die beperking langdurig is.

Verboden discriminatie

Op basis hiervan oordeelde het arbeidshof dat er, gelet op de langdurige afwezigheid van de werkneemster en de belemmerende gevolgen die de kanker had voor de uitoefening van haar werk, sprake was van een handicap.
Bijgevolg was de werkgever in het kader van de Antidiscriminatiewet verplicht om redelijke aanpassingen te treffen zoals een aangepast arbeidsritme en een opleiding om de negatieve gevolgen van de handicap op te vangen.

De werkgever had dit echter niet gedaan. Meer nog, de werkgever was gewoon overgegaan tot ontslag. De werkgever kon bovendien niet aantonen dat er geen aangepast werk mogelijk was of dat dit een onevenredige belasting zou uitmaken. Wat dit laatste betreft, werd beslist dat de wijziging in de werking van de onderneming en/of de kosten hiervan voor de (winstgevende) werkgever het gebrek aan redelijke aanpassingen niet kon rechtvaardigen.

Bijgevolg was er sprake van verboden discriminatie en werd de werkgever veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding gelijk aan zes maanden loon.

Re-integratietraject

Hiermee werd voor het eerst geoordeeld dat de gevolgen van kanker een handicap kunnen vormen. Dit is van belang omdat de werkgever dan redelijke aanpassingen moet treffen en niet zomaar kan overgaan tot ontslag.

De feiten van deze beslissing dateren wel van vóór de invoering van het re-integratietraject voor tijdelijk of definitief arbeidsongeschikte werknemers in het kader waarvan de werkgever op basis van de beslissing van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer verplicht kan worden om een re-integratieplan op te stellen of, wanneer dit technisch of objectief onmogelijk is of om gegronde redenen redelijkerwijze niet kan worden geëist, dit schriftelijk te motiveren.

In het licht van dit arrest zal de werkgever bij deze motivering rekening moeten houden met het risico van discriminatie. In de huidige stand van de wetgeving zou de situatie die aan de grondslag ligt van dit arrest immers wellicht aanleiding geven tot de opstart van een re-integratietraject.

Arbeidshof van Brussel, 20 februari 2018, AR 2016/AB/959

Auteur: Hanne Pauwels (Claeys & Engels)

 


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen