< Terug naar overzicht

Het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften binnen de onderneming, zelfs met een goede afloop, kan een dringende reden uitmaken

De arbeidsrechtbank van Antwerpen boog zich op 19 april 2022 over het ontslag om dringende reden van een leidinggevende omdat hij ernstig in de fout was gegaan tijdens een veiligheidsincident.

Arno Decouttere, Advocaat, Claeys & Engels

In deze zaak had een werknemer, actief in de chemische sector, tijdens een veiligheidsincident op 28 augustus 2020 op eigen houtje besloten twee ondergeschikte werknemers te betrekken bij een risicovolle actie. Hierbij werden cruciale veiligheidsvoorschriften overtreden. Toen de werknemer, die als leidinggevende fungeerde tijdens het incident, hierover werd ondervraagd samen met de twee andere betrokken werknemers, beweerde hij nog dat de vooropgestelde veiligheidsvoorschriften wel degelijk werden gevolgd.

Het gerucht deed echter de ronde dat dit verhaal niet met de werkelijkheid strookte… Er werd daarom beslist om de betrokkenen opnieuw te verhoren. Tijdens deze latere gesprekken kwam de waarheid aan het licht: de vooropgestelde veiligheidsvoorschriften werden toch niet gevolgd. Naar aanleiding van deze ontdekking werd de leidinggevende op 18 september 2020 ontslagen om dringende reden. Hij ging hier echter niet mee akkoord en stapte naar de arbeidsrechtbank. Zowel de tijdigheid als de gegrondheid van het ontslag om dringende reden werden betwist.

De arbeidsrechtbank besliste vooreerst dat het ontslag om dringende reden tijdig werd doorgevoerd. Alle betrokken werknemers werden immers een tweede maal verhoord naar aanleiding van de geruchten op de werkvloer. Het was pas op dat ogenblik dat duidelijk werd dat men twee weken voordien gelogen had over het veiligheidsincident. De werkgever kon dus redelijkerwijs pas op dat moment met kennis van zaken een beslissing nemen omtrent het ontslag om dringende reden.

De arbeidsrechtbank was tevens van oordeel dat het ontslag om dringende reden gerechtvaardigd was. De arbeidsrechtbank maakte in dit kader de volgende overwegingen:

Vooreest stelde de rechtbank dat de onderneming, als ‘SEVESO’-onderneming, gespecialiseerd was in de productie van petrochemische producten, een zeer risicogevoelige activiteit waar veiligheid centraal staat. Een schending van de veiligheidsprocedures kon dan ook zware gevolgen hebben voor de werknemers en de onderneming. Het belang dat binnen de onderneming werd gehecht aan veiligheid, bleek eveneens uit de functiebeschrijving van de betrokken werknemer.

Verder was het zo dat de leidinggevende, voorafgaand aan de interventie die hij had opgedragen aan een collega, niet had gecontroleerd of de collega-operator voldoende was beschermd. Door deze nalatigheid heeft hij een uiterst gevaarlijke situatie gecreëerd voor de operator. De rechtbank achtte dit volkomen onbegrijpelijk. De arbeidsrechtbank had daarbij allerminst oor naar het argument van de werknemer ‘dat het veiligheidsincident toch goed was afgelopen’.

Dat de betrokken werknemer ook de ware toedracht van de feiten verzwegen had, zowel tijdens de gesprekken met zijn leidinggevenden als bij de verschillende plaatsbezoeken, vond de arbeidsrechtbank al even onbegrijpelijk.

De arbeidsrechtbank oordeelde dan ook dat de werknemer – door zo te handelen – zijn loyauteitsverplichting ten aanzien van de werkgever met de voeten had getreden. De begane tekortkomingen werden absoluut onaanvaardbaar geacht gelet op de door de werknemer uitgeoefende functie, de met deze functie gepaard gaande verantwoordelijkheden en de veiligheid die gegarandeerd moet worden op de site.

Dit vonnis toont nogmaals aan dat het respecteren van veiligheidsvoorschriften binnen de onderneming cruciaal is. Het niet volgen van deze voorschriften als werknemer kan namelijk een schending van de loyauteitsverplichting uitmaken en een ontslag om dringende reden rechtvaardigen.

Arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen 19 april 2022, AR nr. 21/201/A, onuitg.

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen