< Terug naar overzicht

Internationaal Werk. Afgestudeerde buitenlandse studenten krijgen bijkomend ‘zoekjaar’

Een recente wetswijziging beïnvloedde de positie van pas afgestudeerde buitenlandse studenten (niet afkomstig uit de EER of Zwitserland) op de arbeidsmarkt gunstig. Zij kunnen nu een tijdelijke verblijfsvergunning aanvragen die hen 12 maanden de tijd geeft om in België werk te zoeken of een onderneming op te richten. Tijdens deze periode kunnen zij een tijdelijke job uitoefenen om te voorzien in hun onderhoud zonder dat er een gecombineerde vergunning (‘single permit’) moet worden verkregen.

Afgestudeerde buitenlandse studenten hebben voortaan het recht om na hun studies in België een verblijfsvergunning aan te vragen van 12 maanden om op zoek te gaan naar werk of een onderneming op te richten.

Gedurende dit ‘zoekjaar’ krijgen zij onbeperkt toegang tot de arbeidsmarkt zonder dat hun werkgever een gecombineerde vergunning moet aanvragen om een tijdelijke job uit te oefenen in afwachting van een gepaste job in lijn met hun studies.
Indien zij tijdens deze 12 maanden werk vinden in lijn met hun studies, zal vervolgens een gecombineerde vergunning (activiteit in loondienst) of beroepskaart (zelfstandige activiteit) moeten worden aangevraagd.

Deze maatregel geldt voor buitenlandse studenten die onderdaan zijn van een derde land (niet afkomstig uit de Economische Europese Ruimte of Zwitserland) die hebben gestudeerd in België en het afgelopen academiejaar hun graduaats-, bachelor- of masterdiploma of doctoraat hebben behaald. Britse studenten met een M-kaart vallen hier niet onder gezien zij een onbeperkte toegang tot de arbeidsmarkt hebben.

In dit kader wordt een onderscheid gemaakt tussen buitenlandse studenten met een diploma behaald in België of met een diploma behaald in het buitenland (‘mobiliteitsstudenten’). Mobiliteitsstudenten zijn studenten die hun diploma behaalden in een andere Europese lidstaat maar in België hebben gestudeerd in het kader van een mobiliteitsprogramma zoals het Erasmus Mundus-programma.

De procedure verschilt afhankelijk van de plaats waar het diploma is behaald. Indien de buitenlandse student in België zijn diploma heeft behaald, moet de aanvraag worden ingediend uiterlijk 15 dagen voor de verblijfsvergunning is vervallen. Indien het gaat over een mobiliteitsstudent, zal deze zijn aanvraag moeten richten tot een Belgische diplomatieke of consulaire post binnen 3 maanden na het behalen van een diploma.

De buitenlandse student moet de volgende documenten overleggen bij zijn/haar aanvraag:
- een geldig paspoort
- een bewijs dat de student een erkend diploma heeft behaald van minstens kwalificatieniveau 5 (graduaat) in België of in de andere lidstaat indien het gaat over een mobiliteitsstudent
- een bewijs van ziektekostenverzekering (bv. inschrijvingsattest mutualiteit)
- een bewijs van voldoende bestaansmiddelen (bv. geblokkeerde rekening van minstens 679 euro per maand of bijlage 32)
- mobiliteitsstudenten: het bewijs dat de student in België verbleef in het kader van een mobiliteitsprogramma.

Wanneer de buitenlandse student in België verblijft en de huidige verblijfstitel vervalt tijdens de behandeling van de aanvraag, zal hij/zij een bijlage 15 krijgen.
Wanneer alle vereiste documenten bij de aanvraag zitten, krijgt de student een ontvangstbewijs. De Dienst Vreemdelingenzaken zal een beslissing nemen binnen de 90 dagen na de datum van het ontvangstbewijs. Bij goedkeuring van de aanvraag ontvangt de student een verblijfsvergunning (A-kaart) met een niet-verlengbare geldigheidsduur van 12 maanden.

Voor buitenlandse studenten die hun diploma hebben behaald in België trad deze maatregel in werking vanaf 15 augustus 2021. Gezien de verblijfsvergunning van een student meestal geldig is tot 31 oktober, zal ten laatste 15 dagen voor het verstrijken hiervan de aanvraag moeten worden ingediend.
Mobiliteitsstudenten kunnen dergelijke aanvraag pas doen vanaf het academiejaar 2022-2023.

Lara De Wilder
Advocaat Claeys & Engels

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen