< Terug naar overzicht

Internationaal werk. Einde overgangsperiode Verordening (EG) 883/2004: mogelijke wijziging toepasselijke sociale zekerheid vanaf 1 mei 2020

Op 1 mei 2010 is de Verordening (EG) 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels in werking getreden ten aanzien van de EU-lidstaten. Wel werd een overgangsmaatregel voorzien voor een periode van tien jaar. Deze liep ten aanzien van de EU-lidstaten af op 30 april 2020. Vanaf 1 mei 2020 is de ‘nieuwe’ Verordening (EG) 883/2004 ook van toepassing op zij die volgens de overgangsmaatregel nog verder onder de ‘oude’ Verordening (EEG) 1408/71 vielen. Dit kan een belangrijke impact hebben op de toepasselijke sociale zekerheid bij een gelijktijdige tewerkstelling in meerdere lidstaten.

 

1 Wijzigingen onder Verordening 883/2004

De ‘nieuwe’ Verordening (EG) 883/2004 heeft een aantal belangrijke wijzigingen ingevoerd bij gelijktijdige tewerkstelling in meerdere lidstaten.

Gelijktijdige tewerkstelling als werknemer in meerdere lidstaten

Onder de ‘oude’ Verordening (EEG) 1408/71 moest de werknemer slechts een ‘deel’ van zijn of haar werkzaamheden in de woonstaat verrichten om onder sociale zekerheid van de woonstaat te vallen. Het volstond onder deze Verordening doorgaans om gemiddeld slechts 1 dag per maand in de woonstaat te werken om onder de sociale zekerheid van de woonstaat te vallen.
Onder de ‘nieuwe’ Verordening (EG) 883/2004 moet de werknemer een ‘substantieel deel’ van zijn of haar werkzaamheden in de woonstaat verrichten om onder de sociale zekerheid van de woonstaat te vallen, zijnde 25 procent van zijn of haar arbeidstijd of bezoldiging.
Voor werknemers die werken voor meerdere werkgevers met zetels in verschillende lidstaten is de 25 procent-regel pas in werking getreden op 28 juni 2012. Voordien vielen zij automatisch onder de sociale zekerheid van de woonstaat, ook al werkten zij er niet.

Gelijktijdige tewerkstelling als werknemer en als zelfstandige in verschillende lidstaten

Onder de ‘oude’ Verordening (EEG) 1408/71 konden personen bij een tewerkstelling als werknemer in één lidstaat en als zelfstandige (bijvoorbeeld als vennootschapsmandataris in België) in een andere lidstaat onderworpen worden aan de sociale zekerheid in elke lidstaat voor de betrokken activiteit (‘split’) wanneer de zelfstandige activiteit werd uitgeoefend in een land opgenomen in Bijlage VII bij de Verordening (EEG) 1408/71. Ook het uitoefenen van een activiteit als zelfstandige in België viel hieronder.
De ‘nieuwe’ Verordening (EG) 883/2004 heeft deze Bijlage VII afgeschaft, waardoor werknemers die tevens als zelfstandige in een andere lidstaat werken ook voor hun zelfstandige activiteit onderworpen zijn aan de sociale zekerheid van de lidstaat die bevoegd is voor hun activiteiten als werknemer.

Internationaal vervoer

Onder de Verordening (EEG) 1408/71 golden specifieke regels voor internationaal vervoer die door de Verordening (EG) 883/2004 werden afgeschaft.

2 Overgangsmaatregelen

De Verordening (EG) 883/2004 voorziet in een overgangsmaatregel voor personen die op grond van Verordening (EG) 883/2004 onderworpen zouden worden aan de sociale zekerheid van een andere lidstaat dan deze waaraan zij op grond van Verordening (EEG) 1408/71 onderworpen waren op 1 mei 2010. Deze personen konden gedurende tien jaar onderworpen blijven aan de sociale zekerheid die voor 1 mei 2010 op hen van toepassing was, op voorwaarde dat hun situatie ongewijzigd bleef en ze niet zelf hadden gevraagd om de toepassing van de ‘nieuwe’ Verordening (EG) 883/2004. Deze overgangsmaatregel gold slechts voor een maximumperiode van tien jaar.
Ten aanzien van de EU-lidstaten liep deze overgangsmaatregel dus af op 30 april 2020. Voor derdelanders zal deze pas aflopen op 31 december 2020 en ten aanzien van enkele landen waar de Verordening 883/2004 pas later in werking is getreden, blijft deze nog even gelden. Het gaat om Zwitserland (tot en met 30 maart 2022), IJsland, Liechtenstein en Noorwegen (tot en met 31 mei 2022).
Aangezien de 25 procent-regel voor werknemers die gelijktijdig werkzaamheden verrichten voor verschillende werkgevers in verschillende lidstaten pas in werking is getreden op 28 juni 2012, zal de overgangsperiode voor deze werknemers nog lopen tot en met 27 juni 2022.

3 Mogelijke wijziging toepasselijke sociale zekerheid

Het is dus mogelijk dat door het aflopen van de overgangsmaatregel sommige werknemers of zelfstandigen vanaf 1 mei 2020 onder de sociale zekerheid van een andere Europese lidstaat zullen vallen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien een persoon die werknemer is in Frankrijk en daarnaast zelfstandige activiteiten uitoefent in België (bijvoorbeeld als vennootschapsmandataris) en dit ongewijzigd sinds voor 1 mei 2010. Het is mogelijk dat deze persoon onder de overgangsmaatregel en Bijlage VII van Verordening (EEG) 1408/71 sociale zekerheidsbijdragen betaalde in Frankrijk als werknemer en in België als zelfstandige. Vanaf 1 mei 2020 zal deze persoon voor al zijn activiteiten (als werknemer en als zelfstandige) onderworpen zijn aan de sociale zekerheid in Frankrijk.

Ester Vets
Advocaat Claeys & Engels

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen