< Terug naar overzicht

Internationaal Werk. Regeerakkoord: wat is impact op internationale tewerkstelling van werknemers?

Na lange discussies bereikten de onderhandelaars van de Vivaldi-coalitie een regeerakkoord, dat op 30 september openbaar werd gemaakt. De impact van dit akkoord op de internationale tewerkstelling van werknemers is relatief beperkt, maar verdient toch nadere aandacht. We vatten de richtsnoeren van het nieuw regeerakkoord samen met betrekking tot economische migratie, internationale mobiliteit en Brexit.

Verbintenissen op het vlak van economische migratie

Sinds januari 2019 moeten onderdanen van derde landen die naar België komen om er meer dan 90 dagen te werken een gecombineerde vergunning verkrijgen, die zowel hun recht op verblijf als op werk dekt.
Om tegemoet te komen aan de behoeften van de arbeidsmarkt, is de regering echter van plan om, in overleg met de gewesten en de sociale partners, de regelgeving inzake de gecombineerde vergunning aan te passen.

In dit verband wordt in de formatienota verwezen naar de invoering van een elektronisch platform voor het opvolgen van de aanvragen en het tegengaan van shopping tussen de gewesten. Dit zou gaan over een voortzetting van een project dat reeds loopt en dat de uitwisseling van informatie tussen alle betrokken actoren (gewesten, Dienst Vreemdelingenzaken, diplomatieke posten, gemeenten) mogelijk moet maken. In principe zou dit platform in januari het licht moeten zien en eind 2021 volledig operationeel moeten zijn.

Wat de inhoud aangaat, herhaalt de regering haar wens om buitenlands talent aan te trekken via arbeids- en studiemigratie en om braindrain tegen te gaan.

Voor verblijfsvergunningen heeft de formatienota tot doel de organisatie en de snelheid van de Dienst Vreemdelingenzaken te optimaliseren, met name door een diepgaande digitalisering van de interne administratieve processen.

Er wordt ook een hervorming van de voorwaarden tot gezinshereniging overwogen, met het oog op de aanpassing van onze wetgeving aan die van de buurlanden, maar ook om de integratie in België van personen die zich in ons land vestigen om zich bij een familielid te voegen te vergemakkelijken.

Verbintenissen inzake internationale mobiliteit en aanpak sociale dumping

Het Schengengebied, dat het vrij verkeer van personen tussen de 26 Europese lidstaten bevordert, is de afgelopen maanden diepgaand verstoord door de reisbeperkingen die met de pandemie gepaard gaan.
In haar formatienota heeft de regering het belang van de internationale mobiliteit beklemtoond en stelde zij dat een terugkeer naar de volledige werking ervan een prioriteit zou moeten zijn voor België.

Om sociale dumping te vermijden, wordt bepaald dat België de controle op sociale fraude zal moeten versterken, zowel door middel van acties van de Sociale Inspectie (het aantal inspecteurs zal worden verhoogd) als van het Arbeidsauditoraat.

De regering zet zich eveneens actief in bij de ontwikkeling van de European Labour Authority (die tot taak heeft de toegang van personen en werkgevers tot informatie over hun rechten en plichten op het gebied van internationale tewerkstelling te vergemakkelijken, maar ook de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels te ondersteunen en de naleving en toepassing van de Europese regels op dit gebied te waarborgen).

De regering wil ook de oprichting van een ‘sociale Europol’ ondersteunen, die ermee belast wordt de detachering van werknemers op Europees niveau te controleren.

Om de armoede en sociale ongelijkheden te verminderen, kondigt de regering aan zich achter de ontwikkeling van de sociale pijler en het initiatief van de Europese Unie om een Europees minimumloon in te voeren te scharen.

Verbintenissen op het vlak van de Brexit

De Belgische regering streeft ernaar om tot een zo ambitieus, evenwichtig en coherent mogelijk akkoord met het Verenigd Koninkrijk te komen.
Zij kondigt in dit verband al aan dat de werkzaamheden na afloop van de overgangsperiode (31 december 2020) zullen moeten worden voortgezet met het oog op een verdere verdieping van onze betrekkingen en samenwerking met het Verenigd Koninkrijk.
De regering verklaart dat zij bij de onderhandelingen bijzondere aandacht zal besteden aan de eerbiediging van de rechten van de Belgische onderdanen in het Verenigd Koninkrijk.

Violette Mouvet
Advocaat Claeys & Engels

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen