< Terug naar overzicht

Internationaal Werk. Single permit: tegemoetkomingen voor lange doorlooptermijn

Door de omzetting van de Europese Richtlijn 2011/98/EU in Belgisch recht is de procedure voor het verkrijgen van een toelating tot arbeid en verblijf voor derdelanders (niet-EER en niet-Zwitserse onderdanen) op 1 januari 2019 grondig hervormd. Sindsdien kan men via een enkele aanvraagprocedure een gecombineerde vergunning verkrijgen (de ‘single permit’) die zowel een toelating tot arbeid als een toelating tot verblijf bevat. De single permit wordt aangevraagd voor derdelanders die langer dan 90 dagen in België tewerkgesteld zullen worden. Hoe werkt het?

De aanvraag om in België te verblijven met het oog op een tewerkstelling van langer dan 90 dagen wordt ingediend bij de bevoegde regionale migratiedienst. Het is deze die beslist of de aanvraag al dan niet volledig is.
Bij ontvankelijkheid van de aanvraag wordt het dossier eerst onderzocht door de bevoegde regionale migratiedienst die een beslissing neemt over het luik ‘tewerkstelling’. Vervolgens wordt het dossier overgemaakt aan de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) om het luik ‘verblijf’ te onderzoeken. Bij een positieve beslissing (bijlage 46) wordt de single permit afgeleverd in de vorm van een elektronische A-kaart die een vermelding bevat over de toelating tot arbeid.
De derdelander mag niet beginnen werken zolang hij niet in het bezit is van een voorlopig verblijfsdocument (bijlage 49) met de vermelding van een toelating tot arbeid dat pas na een positieve beslissing over de toekenning van de single permit (bijlage 46) wordt afgegeven, ook al werd er door de regionale migratiedienst reeds een positieve beslissing genomen over het luik ‘tewerkstelling’.
Lange doorlooptijd

De gemiddelde doorlooptijd van de aanvraagprocedure neemt vandaag drie à vier maanden in beslag, terwijl de nieuwe single permit-procedure net meer vereenvoudigde en dus vlottere procedures voor ogen had. De doorlooptijd is niet alleen sterk gestegen, er heerst eveneens rechtsonzekerheid bij werknemers wiens toelating niet tijdig kan worden verlengd en de papieren verwerking van de single permit-aanvragen zorgt voor een heuse administratieve rompslomp.
Om tegemoet te komen aan de bovenstaande verzuchtingen werden recent een aantal initiatieven genomen.

Initiatieven van de DVZ

> Waar de DVZ bij een positieve beslissing zowel de werknemer als de werkgever hiervan op de hoogte bracht, verstuurt hij voortaan slechts één document (met name bijlage 46 of 47 indien de termijn overschreden werd) rechtstreeks naar de werkgever (of diens mandataris). Door deze vereenvoudiging zou DVZ meer dossiers kunnen afhandelen.
> De dienst Lang Verblijf van de DVZ (verantwoordelijk voor de behandeling van het luik ‘verblijf’ van de single permit) zal bijkomend personeel aanwerven om de behandeling van de aanvragen te versnellen.
> Bij een aanvraag tot verlenging van de single permit zal, nadat de bevoegde regionale immigratiedienst een positieve beslissing over het luik ‘tewerkstelling’ heeft genomen, de gemeente een voorlopig verblijfsdocument (bijlage 49) kunnen uitreiken, op basis waarvan de werknemer kan voortwerken in afwachting van de definitieve beslissing van de DVZ. Op deze manier wordt vermeden dat de werknemer tijdelijk zijn beroepsactiviteit moet staken wanneer de single permit niet op tijd kon verlengd worden.
Initiatief van Vlaanderen

Vanaf 1 maart 2020 kunnen aanvragen tot toelating tot arbeid in het Vlaamse gewest digitaal per e-mail worden ingediend in plaats van op papier. Dit moet gebeuren volgens een gestructureerde procedure en de aanvraagformulieren werden vernieuwd. Ook de website werd in een nieuw kleedje gestoken en gebruiksvriendelijker gemaakt.

Overkoepelend initiatief van alle Gewesten, DVZ en RSZ

Tot slot wordt gewerkt aan de ontwikkeling van één overkoepelend modern en digitaal elektronisch platform. Dit zou de procedure en uitwisseling van informatie tussen alle betrokken actoren verder moeten vereenvoudigen en zou wellicht begin 2021 operationeel zijn.

Renée Vandekendelaere
Advocaat Claeys & Engels

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen