< Terug naar overzicht

Kan niet-slagen voor een rijexamen een einde maken aan de arbeidsovereenkomst?

Het arbeidshof van Bergen diende te oordelen over de rechtsgeldigheid van een ontbindende voorwaarde in een arbeidsovereenkomst van een chauffeur die tewerkgesteld was bij een vervoersmaatschappij.

In de arbeidsovereenkomst was bepaald dat deze van rechtswege en onmiddellijk zou eindigen, zonder opzegtermijn of -vergoeding, indien de werknemer niet zou kunnen bewijzen dat een rijbewijs D en een bewijs van vakbekwaamheid werd behaald na afloop van de officiële rijopleiding. Volgens een intern reglement van de werkgever kon de werknemer in principe tweemaal deelnemen aan respectievelijk het theoretische en het praktische rijexamen.

Nadat een werknemer tot tweemaal toe gefaald had bij het afleggen van zijn examens, beriep de vervoersmaatschappij zich op het ontbindend beding om de arbeidsovereenkomst als beëindigd te beschouwen. De werknemer was het daarmee niet eens en vorderde een opzeggingsvergoeding, een vergoeding wegens willekeurig ontslag en achterstallig loon van zijn werkgever.

Niet afhankelijk van het oordeel van één partij?

Het arbeidshof van Bergen benadrukte dat een ontbindend beding in een arbeidsovereenkomst in principe rechtsgeldig is, omdat arbeidsovereenkomsten, naast de klassieke arbeidsrechtelijke beëindigingswijzen, ook een einde kunnen nemen volgens de regels van het algemeen verbintenissenrecht. Zo staat het de partijen vrij om een ontbindend beding overeen te komen, weliswaar met uitzondering van de gevallen waarin dit expliciet door de wet verboden is (de Arbeidsovereenkomstenwet verbiedt, bijvoorbeeld, het beding dat bepaalt dat het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd automatisch een einde maakt aan de overeenkomst).

Verder bracht het arbeidshof in herinnering dat een ontbindend beding er niet toe mag leiden dat de arbeidsovereenkomst uitsluitend door de wil van één van beide partijen kan worden beëindigd, wat zou neerkomen op een omzeiling van de dwingende regels van het ontslagrecht. De ontbindende voorwaarde – in casu: het niet slagen voor het rijbewijs D na twee vruchteloze pogingen – mag dus niet uitsluitend afhankelijk zijn van de wil van één van de partijen. In dit geval stond dit niet ter discussie, omdat een derde partij, met name de examinator van het officiële examencentrum, oordeelde of de betrokken werknemer al dan niet met succes de rijopleiding D had afgerond.

Zonder opzeg?

Het argument dat de werkgever niet gewacht heeft op het resultaat van een beroepsprocedure die de werknemer had ingesteld bij de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in toepassing waarvan de betrokkene toegelaten was om een derde poging te wagen, was volgens het arbeidshof niet valabel. Het intern reglement van de werkgever stelde immers uitdrukkelijk dat de arbeidsovereenkomst een einde zou nemen na twee mislukte pogingen. Nergens was bepaald dat een eventuele beroepsprocedure opschortend zou werken.

Bijgevolg oordeelde het arbeidshof van Bergen dat het ontbindend beding in de arbeidsovereenkomst van de chauffeur wel degelijk uitwerking kon krijgen. Zo kon de werkgever de arbeidsovereenkomst als van rechtswege beëindigd beschouwen, zonder dat de werknemer aanspraak kon maken op een opzeggingstermijn of een opzeggingsvergoeding.

Arbeidshof van Bergen, 14 oktober 2014, AR 2013/AM/311

 


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen