< Terug naar overzicht

Moet werkgever internetverbinding en IT-infrastructuur van werknemer betalen?

Hulpmiddelen en materialen noodzakelijk voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst: goede afspraken maken goede vrienden.

Conform artikel 20, 1° van de Arbeidsovereenkomstenwet moet de werkgever hulpmiddelen en materialen, die nodig zijn voor uitvoering van het overeengekomen werk, ter beschikking stellen aan zijn werknemers. Deze verplichting wordt doorgaans ruim geïnterpreteerd: het betreft zowel het voorzien van werkinstrumenten als het ten laste nemen van kosten, verbonden aan de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

De partijen kunnen evenwel in onderling akkoord bepalen dat de kosten van deze hulpmiddelen en materialen door de werknemer zullen worden gedragen. De afspraken hieromtrent moeten dan wel duidelijk zijn.

Insubordinatie?

Op 11 december 2015 heeft het arbeidshof van Luik zich uitgesproken over een geschil waarbij een handelsvertegenwoordiger weigerde orders via een IT-toepassing door te geven aan haar werkgever. Zij weigerde dit op aanhoudende wijze omdat de werkgever geen IT-infrastructuur en internetverbinding ter beschikking wilde stellen.

De werkgever was immers van oordeel dat de forfaitaire representatievergoeding die de werkneemster ontving, ook de kosten voor internet en IT-infrastructuur dekte. De werkneemster diende volgens de werkgever bijgevolg zelf de IT-infrastructuur en internetverbinding te voorzien, zodat zij haar taken naar behoren kon uitoefenen. De aanhoudende weigering door de werkneemster om de orders in te geven via de IT-toepassing was volgens de werkgever een geval van insubordinatie. Na het versturen van verschillende formele waarschuwingen, werd de handelsvertegenwoordiger ontslagen om dringende reden.

Geen afspraak?

Hoewel de arbeidsrechtbank de vennootschap in eerste aanleg in het gelijk stelde, oordeelde het arbeidshof van Luik dat de houding van de werkneemster geen geval van insubordinatie uitmaakte en het ontslag om dringende reden bijgevolg ongegrond was.

Het arbeidshof stelde vooreerst dat een werknemer wel degelijk de instructies en bevelen van de werkgever moet naleven (artikel 17, 2e lid Arbeidsovereenkomstenwet). Indien een werknemer dat niet doet, kan dat een geval van insubordinatie uitmaken. Het arbeidshof voegde daar evenwel aan toe dat een werknemer geen instructies en bevelen moet volgen die (i) strijdig zijn met de overeengekomen arbeidsvoorwaarden, of (ii) een schending van een juridische of morele norm uitmaken.

In casu waren er geen duidelijke afspraken over wie de IT-infrastructuur en internetverbinding zou voorzien. Als gevolg daarvan geldt de algemene regel dat het aan de werkgever is deze materialen te voorzien. Aangezien de werkgever een bevel gaf dat strijdig was met de overeengekomen arbeidsvoorwaarden, verkreeg dit bevel een onrechtmatig karakter volgens het arbeidshof. De werkneemster kon dan ook niet worden gesanctioneerd omdat zij weigerde een onrechtmatig bevel van de werkgever op te volgen.

Volstaat representatievergoeding?

Voorts oordeelde het arbeidshof dat de representatievergoeding moet onderscheiden worden van de kosten voor hulpmiddelen en materialen. De representatievergoeding kon volgens het arbeidshof, bij gebrek aan duidelijke afspraken hieromtrent, niet geacht worden om ook de kosten voor IT-infrastructuur en een internetverbinding te dekken.

Het is dus van belang om bij de aanvang van de tewerkstelling of in de arbeidsovereenkomst duidelijk te bepalen door wie welke materialen ter beschikking zullen worden gesteld en welke kosten door de werknemer of door de werkgever zullen worden gedragen. De partijen kunnen overeenkomen dat de werknemer zelf zal instaan voor de materialen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Echter, bij gebrek aan duidelijke afspraken hieromtrent, zal de werkgever alle materialen en hulpmiddelen moeten voorzien en daar de kosten van moeten dragen.

Arbeidshof van Luik, afdeling Luik, 11 december 2015, AR 2014/AL/668

Auteur: Dries Faingnaert (Claeys & Engels)

 


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen