< Terug naar overzicht

Niet langer in dienst op moment van behalen doelstellingen: bonus toch verschuldigd?

In een recente beslissing van de Nederlandstalige arbeidsrechtbank Brussel oordeelt deze dat het voortijdig beëindigen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een fout uitmaakt in de zin van artikel 1178 Burgerlijk Wetboek. Bijgevolg is de arbeidsrechtbank van oordeel dat de werknemer aanspraak kan maken op bepaalde premies, ondanks het feit dat in de arbeidsovereenkomst uitdrukkelijk werd overeengekomen dat de werknemer effectief in dienst moest zijn op het ogenblik van het behalen van de objectieven.

Een werknemer was in dienst van een vzw in het kader van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur. In de arbeidsovereenkomst werd overeengekomen dat de werknemer aanspraak kon maken op premies voor zover bepaalde objectieven werden bepaald. Bovendien werd uitdrukkelijk overeengekomen dat de werknemer effectief in dienst moest zijn van de onderneming op het ogenblik van het behalen van de doelstellingen.

De vzw stelde voortijdig - en voor het behalen van de betrokken doelstellingen - een einde aan de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, met betaling van een verbrekingsvergoeding. Achteraf werden de doelstellingen van de betrokken werknemer, zoals bepaald in de arbeidsovereenkomst, toch nog behaald.
Ondanks de bepaling op basis waarvan de werknemer effectief in dienst moest zijn op het ogenblik van het behalen van de doelstellingen, was de werknemer toch van oordeel aanspraak te kunnen maken op de premies voor de behaalde doelstellingen op basis van artikel 1178 Burgerlijk Wetboek.

Dat artikel bepaalt dat een voorwaarde wordt geacht vervuld te zijn, wanneer de schuldenaar die zich onder die voorwaarde heeft verbonden, zelf de vervulling ervan heeft verhinderd.
De toepassing van artikel 1178 B.W. vereist niet alleen dat er een handeling wordt gesteld die de vervulling van de bedongen voorwaarde onmogelijk maakt, maar ook dat deze handeling van de schuldenaar een fout uitmaakt.
Concreet moest de arbeidsrechtbank zich uitspreken over de vraag of het voortijdig beëindigen van de arbeidsovereenkomst (voor bepaalde tijd) een contractuele fout uitmaakte (in de zin van artikel 1178 B.W.).

De arbeidsrechtbank oordeelde dat het ontslag van de betrokken werknemer wel degelijk een contractuele fout uitmaakt, waardoor de voorwaarde van het in dienst zijn op het ogenblik van het behalen van de objectieven niet langer kon worden vervuld. Op basis van deze redenering oordeelde zij dat de premies wel degelijk verschuldigd zijn.
De rechtbank hechtte hierbij belang aan het feit dat de arbeidsovereenkomst werd gesloten voor bepaalde tijd en verwees naar artikel 32,1° Arbeidsovereenkomstenwet volgens hetwelk arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (slechts) een einde nemen na verloop van termijn. Opvallend is dat de rechtbank uitdrukkelijk stelde dat de redenen voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst irrelevant zijn.
Dit vonnis is een bevestiging van de oudere rechtsleer die inderdaad stelt dat de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met betaling van een opzeggingsvergoeding een fout is, waarbij toepassing kan gemaakt worden van artikel 1178 Burgerlijk Wetboek.
Recente rechtspraak leert ons echter dat de beëindiging van de arbeidsovereenkomst (voor onbepaalde duur) een uitdrukking is van de wil van de werkgever om aan de verbintenissen voortvloeiend uit de arbeidsovereenkomst een einde te stellen en bijgevolg een geldige uitoefening is van de door de Arbeidsovereenkomstenwet toegekende mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

De arbeidsrechtbank is in het voorliggende geschil dus van mening dat deze redenering, die in het algemeen wordt aangenomen voor arbeidsovereenkomsten van onbepaalde duur, niet kan worden doorgetrokken naar arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur. Het klopt inderdaad dat artikel 32, 3° van de arbeidsovereenkomst (dat uitdrukkelijk bepaalt dat arbeidsovereenkomsten een einde kunnen nemen door de wil van de partijen) enkel melding maakt van arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde duur.
De vraag kan hierbij echter gesteld worden of dit meteen dient te betekenen dat het voortijdig beëindigen van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd ook meteen een fout uitmaakt. Dit lijkt mij een brug te ver.

Toon Smets
Medewerker
Claeys & Engels

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen