< Terug naar overzicht

Nieuwe loonbedragen voor arbeidskaart B sinds 1 januari 2018

Om in België te mogen werken, hebben niet-EER-onderdanen (*) een arbeidskaart nodig, tenzij ze hiervan vrijgesteld zijn. Voor velen vormen de loongrenzen daarvoor een belangrijke voorwaarde. Sinds 1 januari 2018 gelden hiervoor nieuwe bedragen.

Aangezien de voorwaarden om een ‘gewone’ arbeidskaart B te verkrijgen zeer strikt zijn, wordt er doorgaans slechts een arbeidskaart B toegekend indien een werknemer tot een bijzondere categorie behoort (zoals hooggeschoold personeel en stagiairs). Voor sommige categorieën gelden daarbij bijzondere loongrenzen die jaarlijks worden aangepast.

Sinds 1 juli 2014 is de bevoegdheid voor de arbeidskaarten B geregionaliseerd en kan elk gewest een eigen regelgeving uitvaardigen. Vooralsnog is dit nog niet gebeurd en passen de drie gewesten nog steeds de vroegere ‘federale’ wetgeving toe. Ook de loondrempels zijn nog gelijk in alle gewesten.

Welke elementen in het bruto jaarloon mogen worden opgenomen, moet wel per bevoegd gewest worden geverifieerd. Zo wordt in Vlaanderen rekening gehouden met het loon (inclusief 13de maand en het vakantiegeld) en de voordelen in natura (bijvoorbeeld privégebruik wagen, werkgeversbijdrage in de groepsverzekering en maaltijdcheques) voor zover deze uitdrukkelijk en nominatief begroot zijn in de arbeidsovereenkomst of de detacheringsbrief. Kostenvergoedingen en vergoedingen die de meerkosten in België dekken, komen niet in aanmerking. Ook met variabel loon en bonussen moet worden opgepast. In Vlaanderen tellen deze enkel mee wanneer met voldoende zekerheid op voorhand geweten is dat ze zullen worden toegekend (a).

Nieuwe loondrempels

Sinds 1 januari 2018 gelden de volgende nieuwe loondrempels (we plaatsen eerst het vorige bedrag voor 2017 en vervolgens de nieuwe grenzen voor 2018):

  • Hooggeschoold personeel (1): 40.124 euro bruto, 40.972 euro bruto.
  • Leidinggevend personeel (2): 66.942 euro bruto, 68.356 euro bruto.
  • Schouwspelartiesten (3): 33.471 euro bruto, 34.179 euro bruto.
  • Vrijstelling voor kaderleden en leidinggevend personeel van een Belgisch hoofdkwartier in een multinationale groep (4): 66.944 euro bruto, 68.361 euro bruto.
  • Europese blauwe kaart (5): 51.882 euro bruto, 52.978 euro bruto.
  • Beroepssportbeoefenaar - Bepaalde trainers en scheidsrechters (6): de bedragen gelden telkens van 1 juli van het lopende jaar tot 30 juni van het volgende jaar. Voor de periode juli 2017 - juni 2018 bedraagt dit 81.600 euro bruto.

(1) Hooggeschoold personeel: hooggeschoolde werknemers kunnen een arbeidskaart B krijgen indien ze een diploma hoger of universitair onderwijs (minimaal een bachelordiploma) hebben en een bepaald minimaal bruto jaarloon verdienen.

(2) Leidinggevend personeel: werknemers met een leidinggevende functie kunnen een arbeidskaart B krijgen indien ze een bepaald minimaal bruto jaarloon verdienen. De notie leidinggevend personeel is niet wettelijk gedefinieerd. Volgens het Vlaams Gewest moet het gaan om “iemand die daadwerkelijk binnen de onderneming leiding geeft” (b). Volgens het Waals Gewest gaat het om “les personnes chargées de la gestion journalière de l’entreprise qui ont un pouvoir de représenter et d’engager l’employeur, et, d’autre part, les membres du personnel directement subordonnés à ces personnes lorsqu’ils remplissent également des missions de gestion journalière” (c).

(3) Schouwspelartiesten: schouwspelartiesten met een internationale faam die langer dan 3 maanden in België verblijven, kunnen een arbeidskaart B krijgen indien ze een bepaald minimaal bruto jaarloon verdienen.

(4) Vrijstelling Belgisch hoofdkwartier: kaderleden en leidinggevend personeel in dienst van een Belgisch hoofdkwartier van een multinationale groep zijn vrijgesteld van een arbeidskaart indien ze een bepaald minimaal bruto jaarloon verdienen. Met een Belgisch hoofdkwartier wordt een Belgische vennootschap of een Belgisch filiaal van een buitenlandse vennootschap bedoeld. Verder moet deze een geassocieerde vennootschap zijn in de zin van het Wetboek van vennootschappen en mag zij enkel de volgende activiteiten uitoefenen:

  • Activiteiten met een voorbereidend of hulpverlenend karakter.
  • Activiteiten inzake informatieverstrekking aan klanten.
  • Activiteiten die op een passieve wijze bijdragen tot verkoopverrichtingen.
  • Activiteiten die een actieve tussenkomst in de verkoop impliceren.

De werkgever moet het bevoegde gewest enkel verwittigen voor de aanvang van de tewerkstelling. De controle van de voorwaarden van de vrijstelling kan gebeuren op basis van een attest van de bedrijfsrevisor, dat moet bevestigen dat de wettelijke voorwaarden om als hoofdkwartier te worden beschouwd, vervuld zijn. Bij een eventuele controle moet daarnaast een verklaring van de werkgever op erewoord worden overgemaakt dat deze voorwaarden nog steeds vervuld zijn.

(5) Europese blauwe kaart: werknemers in dienst van een Belgische werkgever met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur of een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur van minstens 1 jaar, die in het bezit zijn van een hoger diploma, kunnen een Europese blauwe kaart krijgen indien ze een bepaald minimaal bruto jaarloon verdienen. Met de Europese blauwe kaart kan de werknemer niet alleen in België verblijven, maar er eveneens werken.

(6) Betaalde sportbeoefenaars, voetbal- en basketbalscheidsrechters en trainers in het voetbal, basketbal, volleybal en wielrennen kunnen een arbeidskaart B aanvragen indien zij (i) zich voorbereiden op en/of deelnemen aan sportcompetities of -evenementen, tegen betaling van een loon en onder het gezag van een ander persoon (in het kader van een arbeidsovereenkomst conform wet van 24 februari 1978) en (ii) zij een bepaald minimaal bruto jaarloon verdienen.

(*) EER staat voor de Europese Economische Ruimte. Daartoe behoren alle 28 lidstaten van de Europese Unie, aangevuld met Liechtenstein, IJsland en Noorwegen.

Auteur: Sophie Maes (Claeys & Engels)

(a) http://www.werk.be/online-diensten/werknemers-buitenlandse-nationaliteit/bijzondere-categorieen-arbeidskaart-b/hooggeschoold-personeel
(b) http://www.werk.be/online-diensten/werknemers-buitenlandse-nationaliteit/bijzondere-categorieen-arbeidskaart-b/leidinggevende-functie
(c) http://emploi.wallonie.be/files/DOCS/permis-de-travail/Notice_personnel_hautement_qualifie_direction.pdf

 


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen