< Terug naar overzicht

Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid na miskraam en kinderwens is discriminatie op basis van geslacht

Het Arbeidshof van Luik oordeelde in een arrest van 21 februari 2020 dat het ontslag wegens arbeidsongeschiktheid na een miskraam discriminatie uitmaakt op basis van geslacht.

 

Een administratief bediende was een maand arbeidsongeschikt nadat zij begin juli 2016 een miskraam had gehad. Op het medisch getuigschrift stond vermeld dat de oorzaak van haar arbeidsongeschiktheid een miskraam was. Zij stuurde eveneens een brief naar haar werkgever om hem op de hoogte te brengen van haar vroegtijdig afgebroken zwangerschap. De werkgever was hierdoor op de hoogte van zowel het feit dat ze zwanger was geweest, van haar miskraam en van haar kinderwens. Op het moment dat de werkneemster het werk wilde hervatten, werd haar arbeidsovereenkomst beëindigd met betaling van een opzeggingsvergoeding. Als reden voor het ontslag verwees de werkgever naar een reorganisatie binnen de onderneming met het oog op de centralisatie van twee afdelingen.

De werkneemster betwistte echter de opgegeven ontslagreden en meende dat zij was ontslagen op basis van haar gezondheidstoestand en kinderwens, en stapte naar de rechtbank.

Alvorens een uitspraak ten gronde te doen, verwees het Arbeidshof in zijn arrest naar eerdere uitspraken inzake discriminatie op basis van geslacht. Meer bepaald naar het arrest Mayr van het Hof van Justitie waarin werd geoordeeld dat het ontslag van een werkneemster die nog niet zwanger was, maar die een IVF-behandeling onderging, een discriminatie kan inhouden op basis van geslacht. Het Arbeidshof verwees ook naar andere uitspraken waarin werd geoordeeld dat een vrouw die een miskraam heeft gehad en dus niet meer zwanger is, kan genieten van de bescherming tegen discriminatie gebaseerd op geslacht.

Verwijzend naar deze eerdere uitspraken, bevestigde het Arbeidshof het principe dat het ontslag op basis van het moederschap van een werkneemster, van haar kinderwens, van haar zwangerschap, van haar miskraam of van haar arbeidsongeschiktheid ingevolge deze miskraam een directe discriminatie op basis van geslacht inhoudt. Het moederschap en de moederschapswens, met inbegrip van het feit een miskraam te moeten ondergaan en de arbeidsongeschiktheid ten gevolge van deze miskraam is immers een realiteit waar enkel vrouwen mee geconfronteerd kunnen worden.

Vervolgens moest het Arbeidshof uiteraard nagaan of ook in dit geval het ontslag verband hield met een van de bovenstaande zaken. Het oordeelde dat de werkneemster voldoende aannemelijk maakte dat er een vermoeden was van discriminatie. Hiervoor verwees het arbeidshof onder meer naar de chronologie van de feiten (een ontslag vlak na de kennisgeving van de arbeidsongeschiktheid ten gevolge van de miskraam) en naar eerdere uitspraken van de werkgever waarin hij liet verstaan dat hij niet opgetogen zou zijn met een zwangerschap.
Omdat er volgens het Arbeidshof een vermoeden van directe discriminatie op basis van geslacht bestond, kwam het aan de werkgever toe om het tegendeel te bewijzen. De werkgever slaagde er echter niet in aan te tonen dat hij effectief een reorganisatie wenste door te voeren en kon evenmin hard maken dat verschillende professionele fouten van de werkneemster aan de basis lagen van het ontslag.

Het Arbeidshof oordeelde dan ook dat de werkneemster was ontslagen wegens haar arbeidsongeschiktheid na een miskraam en wegens haar kinderwens, waardoor er sprake was van directe discriminatie op basis van geslacht. Het kende een schadevergoeding gelijk aan zes maanden loon toe.
Dit arrest bevestigt nogmaals het ruime toepassingsgebied van het beschermd criterium ‘geslacht’ in het kader van de anti-discriminatiewetgeving. De gewijzigde Genderwet introduceerde bovendien onlangs nog zes nieuwe discriminatiegronden: vaderschap, mee-moederschap, adoptie, medisch begeleide voortplanting, sekse-kenmerken en borstvoeding. Het toepassingsgebied wordt dus alsmaar ruimer.

Arbh. Luik 21 februari 2020, AR 2019/AL/66

Lise-Marie Platteau
Advocaat Claeys & Engels

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen