< Terug naar overzicht

Ontslagmotivatie per e-mail? Pas op voor de boete.

Het Arbeidshof van Brussel oordeelde dat de forfaitaire burgerlijke boete van twee weken loon in het kader van cao 109 verschuldigd is als de ontslagmotivering - hoewel tijdig - werd verstuurd per e-mail, ook al erkent de werknemer kennis te hebben genomen van deze motivering.

Op grond van cao 109 heeft een ontslagen werknemer het recht om de concrete redenen van zijn ontslag te kennen. Hiervoor moet hij per aangetekende brief een verzoek richten aan de werkgever binnen een termijn van twee maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst. Bij ontslag met een opzeggingstermijn, geldt een termijn van zes maanden vanaf de betekening die de voormelde termijn van twee maanden echter niet kan overschrijden.

Na ontvangst van het verzoek, heeft de werkgever de verplichting om de concrete ontslagredenen aan de werknemer mee te delen. Cao 109 schrijft in dit verband voor dat:

  • de motivering moet worden meegedeeld per aangetekende brief
  • deze aangetekende brief moet worden verzonden binnen twee maanden vanaf de derde werkdag na de verzendingsdatum van de aangetekende brief.

Als de werkgever na ontvangst van een geldig verzoek de concrete ontslagredenen niet meedeelt aan de werknemer of deze niet meedeelt zoals voorgeschreven door cao 109, heeft de werknemer recht op een forfaitaire burgerlijke boete van twee weken loon. Dit geldt echter niet als de werkgever de concrete ontslagredenen reeds uit eigen beweging schriftelijk aan de werknemer heeft meegedeeld. In dat geval bestaat er immers geen verplichting meer om het ontslag (nogmaals) te motiveren.

Kennisname van de ontslagredenen per e-mail

De vraag rijst wel eens hoe streng de formele vereisten van de ontslagmotivering moeten worden toegepast. Is de boete van twee weken loon ook verschuldigd als de werkgever de ontslagmotivering weliswaar niet per aangetekende brief verstuurt, maar de werknemer erkent dat hij er op een andere manier kennis van heeft genomen? De rechtsleer is op dit punt verdeeld.

In een arrest van 17 mei 2019 sprak het Arbeidshof van Brussel zich hierover uit. Het betrof een zaak waarin een werkgever het geldig motiveringsverzoek van een werknemer weliswaar tijdig had beantwoord, maar per e-mail in plaats van per aangetekende brief. De werknemer stelde geen procedure in voor de vergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag, maar vorderde wel een boete van twee weken loon wegens het niet correct meedelen van de ontslagredenen.

In het kader van de procedure argumenteerde de werkgever dat de werknemer zich schuldig maakte aan rechtsmisbruik door een boete van twee weken loon te vorderen, terwijl hij nochtans erkende per e-mail kennis te hebben genomen van de ontslagredenen. Volgens de werkgever was het doel van cao 109 immers bereikt, gezien de werknemer kennis had kunnen nemen van de ontslagredenen.

Toch boete

Het Arbeidshof volgde deze redenering niet en veroordeelde de werkgever - in tegenstelling tot de rechter in eerste aanleg - alsnog tot betaling van de boete van twee weken loon. Volgens het Hof was er geen reden om de werkgever te ontslaan van de vereiste om de ontslagmotivering over te maken per aangetekende brief. De werkgever had immers geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de ontslagredenen uit eigen beweging mee te delen, waardoor de verplichting om een ontslagmotivering over te maken onder door de sociale partners overeengekomen voorwaarden onverminderd gold.

Het arrest bevestigt het belang van een correcte ontslagmotivering. De werkgever moet erop letten dat een geldig motiveringsverzoek niet alleen tijdig maar ook per aangetekende brief wordt beantwoord. Dit geldt des te meer nu de bewijslast om aan te tonen dat het ontslag niet kennelijk onredelijk is op de werkgever rust als deze de ontslagmotivering niet op een correcte manier meedeelt. Tot slot zal de aangetekende brief uiteraard ook de concrete redenen moeten bevatten die hebben geleid tot het ontslag.

Arbh. Brussel 17 mei 2019, AR 2018/AB/366, onuitg.

Wouter Van Loon
Claeys & Engels

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen