< Terug naar overzicht

Een tijdelijke arbeidsongeschiktheid is geen handicap, of wel?

Het Europees Hof van Justitie sprak zich op 1 december 2016 uit over de vraag of een tijdelijke arbeidsongeschiktheid naar aanleiding van een arbeidsongeval eveneens gekwalificeerd kan worden als een handicap en aldus aanleiding kan geven tot een verboden discriminatie.

Een Spaanse werknemer werd het slachtoffer van een arbeidsongeval waarbij hij zijn elleboog ontwrichtte en waardoor hij tijdelijk – voor onbepaalde tijd – arbeidsongeschiktheid was. Tijdens de arbeidsongeschiktheid werd de werknemer ontslagen, een ontslag dat aangevochten werd bij de rechtbank.

Volgens het Spaanse recht was het ontslag, gelet op de tijdelijkheid van de arbeidsongeschiktheid, niet discriminatoir, maar de rechtbank richtte zich tot het Europees Hof Van Justitie om na te gaan of een tijdelijke arbeidsongeschiktheid toch gekwalificeerd kan worden als een handicap in de zin van de Europese discriminatierichtlijn, waardoor het ontslag wel discriminatoir zou kunnen zijn.

Ook ‘langdurig?’

Het Europees Hof bevestigde dat rekening gehouden moet worden met de Europese notie ‘handicap’ en niet met de definitie die door de nationale wetgeving aan het begrip wordt gegeven. Een handicap is voorhanden wanneer de beperking van de betrokkene aan de volgende Europese definitie voldoet: “Een beperking die met name het gevolg is van langdurige lichamelijke, geestelijke of psychische aandoeningen, die in wisselwerking met diverse drempels de betrokkene kunnen beletten volledig, daadwerkelijk en op voet van gelijkheid met andere werknemers aan het beroepsleven deel te nemen.”

Volgens het Europees Hof ondervond de werknemer, die zes maanden na het ongeval nog steeds een gips droeg, inderdaad een functiebeperking die het gevolg was van een lichamelijke aandoening, zodat enkel nog diende nagegaan te worden of deze functiebeperking al dan niet langdurig was. Daar de beoordeling van de vraag of er sprake is van een langdurige functiebeperking een feitenkwestie is, vertrouwde het Europees Hof deze toe aan de nationale rechter.

Het Hof gaf nog enkele aanwijzingen mee voor deze beoordeling, met name de vraag of er op datum van de beweerdelijk discriminerende handeling een duidelijk vooruitzicht bestond van een beëindiging op korte termijn van de arbeidsongeschiktheid, alsook de vraag of deze ongeschiktheid nog lang zou duren.

Hierbij moest de nationale rechter zich baseren op alle objectieve gegevens waarover hij beschikte, in het bijzonder op documenten en attesten betreffende de toestand van die persoon die opgesteld waren op basis van de huidige kennis, en medische en wetenschappelijke gegevens.

Andere motieven?

Indien de nationale rechter tot de conclusie zou komen dat de beperking inderdaad langdurig is, zou deze persoon aanzien moeten worden als een persoon met een handicap en zou er dus sprake kunnen zijn van een verboden discriminatie. Hierbij onderstreepte het Europees Hof dat het feit dat iemand volgens het nationale recht onder de rechtsregeling inzake tijdelijke arbeidsongeschiktheid valt, niet uitsluit dat diens functiebeperking als langdurig wordt aangemerkt in de zin van de Europese discriminatierichtlijn.

Met dit arrest bevestigde het Europees Hof dat een arbeidsongeschiktheid na een arbeidsongeval en zelfs een tijdelijke arbeidsongeschiktheid een handicap kunnen uitmaken in de zin van de discriminatie-wetgeving, die een sterke bescherming voorziet in het geval van een handicap. Zo is een onderscheid op basis van een handicap moeilijker te rechtvaardigen dan een onderscheid op basis van een gezondheidstoestand en kan een weigering om redelijke aanpassingen door te voeren op zichzelf reeds een verboden discriminatie uitmaken.

Dit heeft tot gevolg dat het ontslag van een persoon die tijdelijk maar langdurig arbeidsongeschikt is, een verboden discriminatie op basis van een handicap zou kunnen uitmaken. Een werkgever die een dergelijk ontslag overweegt, doet er dus goed aan het ontslag te motiveren op andere gronden dan de arbeidsongeschiktheid van de werknemer.

■ Europees Hof van Justitie, 1 december 2016

■ Auteur: Nele Gysemans (Claeys & Engels)

 


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen