< Terug naar overzicht

Volstaat afgifte van formulier C4 als bewijs van ontslag?

Het tonen en zelfs laten vasthouden van een C4-formulier hoeft niet noodzakelijk een bewijs van ontslag te zijn. Of toch wel? Wat als het document afgestaan is - of lijkt? Verslag van een wel zeer bizarre en tumultueuze zaak…

Een beschermd werknemer beweerde alvast dat het afgeven van een formulier C4 volstond als bewijs van ontslag. Hij kreeg het document van zijn werkgever tijdens een bespreking over de uitdiensttreding van de betrokken werknemer, waarover men een akkoord trachtte te bereiken. De werknemer stopte het formulier C4 op zak en eiste een fikse beschermingsvergoeding.

Op zoek naar een akkoord

Het staat vast dat er over de wilsuiting die de ontslaghandeling uitmaakt, geen twijfel mag bestaan. Om geldig te zijn, moet de wilsuiting dan ook duidelijk en ondubbelzinnig zijn. De ontslaggevende partij moet werkelijk de bedoeling hebben om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Dat principe wordt bevestigd in een arrest van het arbeidshof van Antwerpen.

Deze zaak handelde over een werknemer die ontslagbescherming genoot in zijn hoedanigheid van kandidaat-personeelsafgevaardigde bij de sociale verkiezingen van 2012. Door een incident was er een gespannen verhouding ontstaan tussen de werknemer en zijn collega’s. Een vergadering werd belegd met de personeelsverantwoordelijke en vertegenwoordigers van de vakorganisatie, waarbij een akkoord over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst zou worden gesloten. Er werd aan de werknemer een ontwerp van dading en – op zijn vraag – een volledig ingevuld en ondertekend C4-formulier voorgelegd.

Plots verdween het document

Volgens de uiteenzetting van de werkgever stopte de beschermde werknemer de documenten plots weg, wilde hij ze niet meer teruggeven en ging hij niet langer akkoord met de beëindiging in onderling akkoord. De werkgever slaagde er, na de tussenkomst van de politiediensten, in om de dading dan toch terug te krijgen, zij het dat in de verwarring niet opgemerkt werd dat het C4-formulier er niet meer bij was.

De beschermde werknemer werd vervolgens arbeidsongeschikt. Na afloop van zijn arbeidsongeschiktheid daagde hij niet meer op het werk op, volgens hem omdat hij ontslagen was (onder verwijzing naar het C4-formulier), volgens de werkgever omdat hij ongewettigd afwezig bleef, waartoe ingebrekestellingen werden gestuurd.

Volgens het arbeidshof – dat daarin de arbeidsrechtbank volgt – blijkt uit het dossier dat het C4-formulier niet vrijwillig werd overhandigd, maar alleen werd overhandigd met het oog op het illustreren van het voorstel tot ontslagregeling in het kader van de besprekingen en onderhandelingen daarover.

Document wederrechtelijk meegenomen

Uit het dossier blijkt ook dat de werknemer het C4-formulier wederrechtelijk heeft meegenomen. Er was dus geen kennisgeving van de wil tot het geven van ontslag. Het arbeidshof oordeelde dat het ontslag immers een definitieve wil om de arbeidsovereenkomst te beëindigen, veronderstelt en pas gevolgen kan hebben wanneer de beslissing tot ontslag op ondubbelzinnige wijze ter kennis wordt gebracht.

De omstandigheid dat de werkgever ter voorbereiding van de vergadering een ontwerp van dading en van werkloosheidsbewijs had voorbereid, brengt evident niet met zich mee dat bij de werkgever de wil bestond om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Het ontvreemden van een ontwerp van werkloosheidsbewijs door een werknemer met een onwettige inbezitneming van dit document tot gevolg, kan evident niet gelijkgesteld worden met een ontslaghandeling uitgaande van de werkgever, a fortiori als een kennisgeving door de werkgever van zijn wil om het einde van de arbeidsovereenkomst tot stand te brengen. Dit wordt versterkt door het feit dat de raadsman van de werknemer op de dag van de feiten geen gewag maakte van enige ontslaghandeling. De beschermde werknemer werd dan ook niet ontslagen geacht door het arbeidshof.

Arrest Arbeidshof van Antwerpen, afdeling Antwerpen, 3 februari 2015, AR 2013/AA/704

 


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen