< Terug naar overzicht

Wie heeft recht op uitwinningsvergoeding?

Om aanspraak te kunnen maken op een uitwinningsvergoeding, is zeker al het bezoeken en opsporen van klanten vereist. Is dat eenvoudig te concluderen?

Een handelsvertegenwoordiger kan in geval van ontslag onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op de betaling van een uitwinningsvergoeding. Het is hierbij in eerste instantie aan de werknemer om aan te tonen dat hij wel degelijk in dienst was als handelsvertegenwoordiger.

Een handelsvertegenwoordiger wordt in de wet gedefinieerd als de werknemer die zich ertoe verbindt om tegen loon clientèle op te sporen en te bezoeken met het oog op het onderhandelen over en het sluiten van zaken, onder het gezag, voor rekening en in naam van één of meer opdrachtgevers. Bovendien moet er sprake zijn van een bestendige uitoefening van de taken als handelsvertegenwoordiger. In een recent arrest bracht het arbeidshof van Brussel een aantal interessante principes in dit verband opnieuw in herinnering.

Handelsvertegenwoordiger? Woordkeuze in arbeidsovereenkomst volstaat niet

In eerste instantie beklemtoonde het arbeidshof dat de werknemer die een uitwinningsvergoeding vordert, moet aantonen dat hij door zijn werkgever belast werd met klanten op te sporen en te bezoeken, met het oog op het onderhandelen over of het afsluiten van zaken, en dat hij deze activiteit op bestendige wijze uitoefende.

Het arbeidshof bracht hierbij in herinnering dat de hoedanigheid van handelsvertegenwoordiger niet kan worden afgeleid uit de bewoordingen van de arbeidsovereenkomst of andere documenten (in deze zaak werd in de arbeidsovereenkomst melding gemaakt van de functie ‘sales representant’ en op de loonbrieven en het tewerkstellingsattest van een tewerkstelling als ‘clinical sales representative’. Het is, met andere woorden, de realiteit die telt. Dit is een principe dat al ettelijke keren bevestigd werd in de rechtspraak.

Zowel opsporen als bezoeken

Vervolgens vond het arbeidshof het belangrijk om op te merken dat het opsporen en bezoeken van clientèle twee verschillende, complementaire activiteiten zijn. Bezoeken van klanten wijst op het behoud van de bestaande klanten, met wie over zaken wordt onderhandeld of met wie zaken worden gesloten. Het opsporen van klanten wijst dan weer op het zoeken van nieuwe klanten, die eerst tot klant moeten worden gemaakt alvorens met hen over zaken kan worden onderhandeld of zaken worden afgesloten.

De werknemer moet bijgevolg niet alleen bewijzen dat hij belast was met het bezoeken van klanten, maar ook met het zoeken naar nieuwe klanten, opdat hij als handelsvertegenwoordiger zou kunnen worden beschouwd.

Kijken naar de bewezen feiten

In het geval waarover het arbeidshof moest oordelen, kon volgens het hof uit de bijgebrachte stukken (waaronder documenten met betrekking tot de gerealiseerde zakencijfers en een uittreksel uit de agenda van de werknemer) wel worden afgeleid dat de betrokkene belast was met het bezoeken van klanten. Deze stukken bewezen volgens het arbeidshof echter niet dat de werknemer daarnaast ook belast was met het opsporen van nieuwe klanten. De werknemer trachtte nog voor te houden dat een aantal klanten, die in het voorgaande jaar geen bestellingen hadden geplaatst, als nieuwe klanten moesten worden beschouwd. Het arbeidshof was echter van oordeel dat hieruit alleen maar kan worden afgeleid dat deze klanten in een bepaald jaar niets bestelden, maar niet dat zij nooit bestellingen hadden geplaatst.

Het arbeidshof oordeelde dus dat de werknemer niet afdoende het bewijs leverde dat hij een handelsvertegenwoordiger was en verklaarde de vordering tot het krijgen van een uitwinningsvergoeding ongegrond. Het arbeidshof benadrukte dat het aan de werknemer toekomt om aan te tonen dat hij een handelsvertegenwoordiger is en dat het bezoeken van (bestaande) klanten en het opsporen van (nieuwe) klanten niet dezelfde activiteiten zijn.

Arbeidshof van Brussel, 5 mei 2015, JTT 2015, 407

 


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen