Selor dringt aan op certificering van verworven competenties

ArbeidsmarktCompetentiemanagementEvaluatieInstroomLoopbaanOpleidingSelectieWerving
Naast zijn primaire rol als jobkanaal, evolueert Selor meer en meer naar een certificeringsbureau. Sinds 2008 certificeert Selor immers toekomstige veiligheids- en bewakingsassistenten. In 2009 startte Selor een pilootproject waarbij kandidaten hun eerder verworven competenties kunnen laten certificeren en zo toegang krijgen tot een job bij de federale overheid.

Met deze aspecten en de trends van de arbeidsmarkt in het achterhoofd, doet Selor enkele inhoudelijke aanbevelingen naar het beleid. Eerst en vooral wil Selor de huidige populariteit van de overheid bestendigen, ook na de crisis. Deze laatste zette de werkzekerheid van een job bij de overheid zeker in de verf, maar Selor merkt dat de overheid de laatste jaren al sterk scoort als duurzame werkgever. De nadruk moet hierbij nog meer gelegd worden op het duurzaamheidsaspect en de perceptie van de overheid als werkgever.

Daarnaast wil Selor zijn rol als certificeringsbureau erkend en bevestigd zien. Selor gelooft, rekening houdend met de krapte op de arbeidsmarkt, in de opportuniteit van het verder certificeren van competenties. Een win-win voor werknemer en werkgever. De werknemer gaat meer gewapend de arbeidsmarkt betreden, de werkgever weet meteen welke kwalificaties zijn nieuwe medewerker al aangetoond heeft. Een werkmodel dat erkenning vraagt en nood heeft aan een algemeen referentiekader.

Bijna 100.000 sollicitaties in 2009

Van 1 januari tot 31 december 2009 solliciteerden 99.745 personen voor een statutaire job of een managementjob. In 2008 waren er dat 76.581. Die groeiende tendens is ook zichtbaar bij het aantal sollicitaties voor het aantal procedures dat afgesloten werd in 2009 (hier kan het gaan om procedures die in 2008 openstonden voor sollicitatie): 81.670 tegenover 64.888 in 2008. Een stijging van 20 à 25 procent.

Een sterkere rol als certificeringsbureau

In 2009 screende Selor zo’n 115.000 personen. Naast de geïnteresseerden voor een job bij de overheid, test Selor ook personen op hun taalkennis van de andere landstaal en organiseert Selor bevorderingsselecties voor ambtenaren. Hierbij ziet Selor zijn rol breder dan louter jobkanaal en evolueert het naar een certificeringsbureau.

Sinds 2008 neemt het selectiebureau psychotechnische onderzoeken af van mensen die een job willen uitoefenen in de bewakings- of veiligheidssector. De instapkaarten die Selor vanaf 2009 in het kader van eerder verworven competenties toekent en die toegang verlenen tot functies binnen de federale overheid, zijn eveneens een certificatie van een set van competenties. Zo ziet Selor een steeds nauwere band tussen screening en certificatie van competenties.

Geen louter crisisgebonden succes

Zoals de cijfers aantonen – nog ondersteund door het verhoogde aantal surfers op de website en het hogere aantal mensen dat Selor op een jobbeurs bezocht – was de overheid erg gegeerd op de arbeidsmarkt van 2009. Een arbeidsmarkt getroffen door de financieel-economische crisis die mensen vaker deed kiezen voor werkzekerheid. Toch wil Selor het succes van de overheid als werkgever niet enkel daarop vastpinnen en enkele kanttekeningen maken bij dit succes:

< Duurzame werkgever Al sinds enkele jaren ziet Selor mensen voor de overheid kiezen omdat deze duurzaamheid biedt: ontplooiingskansen, een parcours waar je aan carrièreplanning op lange termijn kan werken met doorgroeimogelijkheden en een job met maatschappelijke impact. < De krapte naar bepaalde profielen blijft Het hoge aantal sollicitanten neemt niet weg dat bepaalde jobs binnen de overheid nog altijd moeilijk ingevuld worden. Voor verschillende profielen ervaart Selor, net als de privémarkt, problemen met de schaarste aan talent. Vaak gaat het om gespecialiseerde IT-profielen, ingenieurs, technische en medische profielen. < Onbekende overheidsdiensten en jobs Daarnaast blijkt uit onderzoek dat de perceptie van de overheid als werkgever nog bijgestuurd kan worden. Ten eerste is er werk aan de naamsbekendheid van de individuele overheidsdiensten. Onbekend is onbemind. Het spreekwoord is evenzeer van toepassing op de inhoud van de jobs. Nog al te vaak wordt de overheid gelinkt aan administratieve jobs. Selor is tevreden dat de crisis de horizon van mensen die in eerste instantie niet aan de overheid als werkgever denken, verbreed heeft. Zo waren zij vaak positief verrast over de mogelijkheden en de jobs an sich. < Te weinig interne mobiliteit Tot zijn spijt stelt Selor ook vast dat er nog steeds geen automatisme bestaat waarbij jobs ingevuld worden door interne mobiliteit. Het cijfer ligt beangstigend laag met slechts een 400-tal aanvragen per jaar op een korps van 80.000 federale ambtenaren. Er zijn al stappen ondernomen om ook interfederale mobiliteit en mobiliteit vanuit semi-overheidsbedrijven te stimuleren, maar deze worden nog te weinig toegepast.

Duurzaamheid nog meer bestendigen in talentmanagement

Vertrekkende vanuit deze vaststellingen, doet Selor ook enkele inhoudelijke aanbevelingen naar het beleid. Een eerste opportuniteit ziet Selor in het nog meer bestendigen van het duurzaamheidsaspect van de overheid als werkgever. Selor doelt hierbij op talentmanagement. Hierbij wordt, naast de ad hoc rekruteringsnoden die eerder functioneel gericht zijn, ook naar de toekomst gekeken, vertrekkende vanuit de visie van de organisatie. De competenties van vandaag moeten gekoppeld worden aan het potentieel van de medewerkers.

Een onderdeel van dit talentmanagement is het certificeren van de vernieuwde competenties van de medewerkers. Het principe van de instapkaarten past hier in het verhaal. Een set van verworven competenties wordt verbonden aan een certificaat dat de werknemer sterker op de arbeidsmarkt doet staan.

De federale overheid heeft al een grote inspanning gedaan om via het principe van eerder verworven competenties af te stappen van het monopolie van het diploma als deelnemingsvoorwaarde. Nu roept Selor de beleidsmakers op om hierop in te spelen en de mogelijkheden hiervan te exploiteren. Gezien de demografische gegevens en de komende uitstroom van veel federale ambtenaren, dringt Selor hier expliciet op aan.

Mits een erkenning hiervan op de arbeidsmarkt naar analogie met de ervaringsbewijzen die door de competentiecentra worden uitgereikt, kan dit een enorme troef worden voor de kandidaten. Selor is dus meer dan ooit vragende partij naar de ontwikkeling van een algemeen referentiekader en gedeelde methodologie om competenties en ervaring te certificeren. Een win-winsituatie voor werkgever en werknemer en een mogelijke brug tussen privé en overheid.

Erkenning en onafhankelijkheid blijven onontbeerlijk

Ten slotte wil Selor nog wijzen op de nood aan erkenning van zijn verantwoordelijkheden, zoals zijn sterkere rol van certificeringsbureau. De onafhankelijke positie van Selor moet hierbij gevrijwaard blijven. Enquêtes wijzen namelijk vandaag uit dat de huidige positie gepercipieerd wordt als te afhankelijk, terwijl het net de intentie van het beleid was bij de oprichting om een totaal onbeïnvloedbaar orgaan te stichten. Aan de beleidsmakers wordt met aandrang gevraagd om alles in het werk te stellen om deze onafhankelijke positie te bestendigen en zelfs te verstevigen gezien de verscheidenheid van de opdrachten en de partners.

HR application & data expert

Port of Antwerp-Bruges

HR-manager

Benelux Unie

Payroll Manager

FSMA

HR Officer

ALDI België

HR Consultant – Recruitment & HR Projects

Atlas Copco

Consultant werving en selectie

UZ Leuven

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.