SLN en Federgon blijven gaan voor Pact van Vilvoorde

Zowel in het Vlaams regeerakkoord als in de Beleidsnota Werkgelegenheid 2000-2004 van Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme, Renaat Landuyt, wordt de verhoging van de werkzaamheidsgraad van 59,5 procent tot 65 procent in 2004 als een prioriteit beschouwd. In het Pact van Vilvoorde (21 doelstellingen die in 2001 door de Vlaamse regering en de sociale partners werden onderschreven. Ze staan voor een beleid dat uitgaat van duurzame ontwikkeling – zowel economisch, sociaal als ecologisch – en internationale openheid) werd bovendien gesteld dat tegen 2010 de achterstand van deelname van bepaalde groepen op de arbeidsmarkt in belangrijke mate moet zijn weggewerkt. Om die doelstellingen te bereiken werd ondermeer een activerend kansenbeleid vooropgesteld ten aanzien van groepen met een zeer lage werkzaamheidsgraad: laaggeschoolden, ouderen, allochtonen, personen met een handicap, vluchtelingen, ex-gedetineerden. Die groepen blijken niet op een evenredige manier vertegenwoordigd binnen de werkende bevolking. Naast het ongelijk gespreide werkloosheidsrisico blijft in Vlaanderen een arbeidsmarktparadox bestaan: er blijft een aanzienlijke groep van structurele werkzoekenden bestaan ondanks de reserve aan vacatures.
Federgon en SNL willen dat via partnerships al de relevante kennis en expertise wordt samengebundeld om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen. Die wens leidde in 1998 al tot een protocol van samenwerking dat nu wordt verlengd. Na een evaluatie van het bestaande akkoord werd besloten een aantal punten verder uit te diepen. Beide organisaties willen de tewerkstellingskansen van de kansengroepen optimaliseren in functie van hun duurzame en volwaardige tewerkstelling.

HR application & data expert

Port of Antwerp-Bruges

HR-manager

Benelux Unie

Payroll Manager

FSMA

HR Officer

ALDI België

HR Consultant – Recruitment & HR Projects

Atlas Copco

Consultant werving en selectie

UZ Leuven

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.