Social Act: arbeidsmarktbewust personeelsbeleid

Social Act wil een antwoord bieden op de steeds grotere druk die bedrijven ervaren om verantwoording af te leggen over hun sociale rol in de maatschappij. Allerlei drukkinggroepen in het sociale middenveld hameren op maatschappelijk en sociaal verantwoord ondernemen. Vaak wordt tegelijk het marktdominerend principe van financieel gewin als basis voor ondernemen aan de schandpaal genageld. Nochtans sluiten de twee objectieven elkaar niet uit. Het nastreven van sociale verantwoordelijkheid als onderneming zou zelfs een positieve invloed kunnen hebben op de bedrijfsresultaten. Dat kunnen we aflezen van de Amerikaanse Domini 400 Social Index, een index die 400 bedrijven volgt die een sociaal en ecologisch beleid voeren. De Domini 400 heeft de afgelopen jaren merkelijk beter gepresteerd dan bekende beursindexen als de Dow Jones of de Eurostox 50.
Duurzaam ondernemen is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Bedrijfsleiders zijn zich wel bewust van het belang en de kracht van het menselijk kapitaal. Toch worden ze soms geconfronteerd met ethische en sociale problemen waar ze, alle goede bedoelingen ten spijt, niet onmiddellijk een antwoord op weten. Terwijl dit antwoord vaak gewoon te vinden is in de eigen onderneming of op de externe arbeidsmarkt.
Interne problemen hebben vaak te maken met de verschillende behoeftes en voorkeuren van de medewerkers. Het is belangrijk dat ze daar voldoende op aangesproken worden, wil men dat ze zich goed voelen in hun job en zich ten volle kunnen ontplooien. Men ziet dat aspect te vaak over het hoofd. De op deze manier gecreëerde discrepanties geven op hun beurt aanleiding tot belangrijke malfuncties op bedrijfsniveau. Niet alle kennis en competenties van de medewerkers worden optimaal benut (efficiëntie) of zelfs maar op de juiste plaats ingezet (effectiviteit). Dan hebben we het nog niet eens over de tanende motivatie.

Vier thema’s

Social Act wil bedrijven een extern klankbord en ondersteuning bieden. Enkele organisaties bundelen hiervoor hun krachten in een onafhankelijk partnerschap, dat vrij is van commerciële druk. Het project kwam er onder impuls van Gent, Stad in werking en wordt gecoördineerd door de Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen. De andere organisaties in het partnerschap zijn VKW, Stad Gent, STC-vzw Stirk, Instant A, Job & Co, De Punt, ABBV, ACV, Chokran en Growth Ethics.
Social Act concentreert zich op verbeteringen op het gebied van vier centrale thema’s:

in- en doorstroom
opleiding en vorming
kwali-tijd
gezondheid en welzijn

De thema’s in- en doorstroom en opleiding en vorming weerspiegelen de competenties die aanwezig zijn op de interne en externe arbeidsmarkt. Meer arbeidsmarktbewust ondernemen op dit gebied kan bijvoorbeeld door de aanwerving, retentie en ontwikkeling van kwetsbare groepen en minderheidsgroepen, zoals mindervaliden, allochtonen, langdurig werklozen en vrouwen.
De thema’s kwali-tijd en gezondheid en welzijn zijn bijzonder belangrijk voor de motivatie van de medewerkers. De werkgever kan op dat vlak al veel realiseren door te zorgen voor flexibiliteit en voor aanvullende regelingen op vlak van de gezondheidszorg (bijvoorbeeld een hospitalisatieverzekering en gewaarborgd inkomen bij langdurige ziekte).

Sterkte-zwakteanalyse

Aan de hand van een vragenlijst die peilt naar wat er in het bedrijf gebeurt op sociaal-maatschappelijk gebied, laat men bedrijven de sterke en zwakke punten van hun arbeidsmarktbewust beleid zelf analyseren. Binnen de centrale thema’s van Social Act ontwikkelt men – rekening houdend met de behoeften van de onderneming – subthema’s, waarrond actieplannen worden opgezet.
Interessant is dat ook het uitwerken van de actieplannen onder begeleiding gebeurt. Bij het aanpakken van specifieke problemen kan men steunen op de brede expertise van het partnerschap. Waar nodig, gaat men op zoek naar externe organisaties die specifieke expertise kunnen aanbrengen. Bedrijven die op verwante thema’s werken, worden ook aangemoedigd om ervaringen uit te wisselen. Ook interessant is dat Social Act de deelnemende ondernemingen wil steunen bij het publiek maken van hun inspanningen, wat ongetwijfeld een positieve indruk zal nalaten bij de consument.
Op 26 februari 2003 stelde de Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen onder de vlag Arbeidsmarktbewust personeelsbeleid: extra kracht of achilleshiel het partnerproject Social Act voor aan de doelgroep van Oost-Vlaamse bedrijfsleiders. Sprekers van de avond waren Antoon Soete (kabinetschef van Vlaams minister van Economie Jaak Gabriëls), Willy Delvaux (Procter & Gamble), Willy Majelyne (MVL), Wim Beazar (Chokran) en Ronald Everaert (Mercator). De praktijkgetuigenissen tonen aan dat we de mogelijkheden in arbeidsmarktbewust ondernemen alerter zouden moeten onderkennen. Het aanpakken van de sociale problematiek kan cruciaal zijn om proactief te kunnen inspelen op de uitdagingen van morgen. Problemen waarmee men vandaag wordt geconfronteerd, hadden in een beter sociaal klimaat misschien nooit een voedingsbodem gevonden en dus vermeden kunnen worden.

Meer info over Social Act vindt u op www.socialact.be

Senior HR Business Partner

DP World Antwerp

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

Abonneer en krijg meer!

Abonnees krijgen niet alleen 6x per jaar het HR Square magazine in de brievenbus, maar genieten daarbovenop ook van exclusieve PLUS-artikels en tal van andere voordelen!

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.