Subsidiebeslissingen Vlaamse regering social profit

Overlegorganen
Het gaat hier onder meer over het verhogen van de transparantie van het besluit; een uniformisering met de andere sectorbesluiten; een aanpassing aan de wijzigende conceptuele, functionele, bouwtechnische en maatschappelijke evoluties (waaronder de stijging van de grondprijzen in stedelijke gebieden) en de opname van de subsectoren ‘Diensten voor Crisishulp aan Huis’ en ‘Diensten voor Herstelgerichte en Constructieve afhandeling’.

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) verleent investeringssubsidies aan de welzijns- en de gezondheidssector voor gebouwen, verbouwingen, meubilair en uitrusting. De investeringssubsidies en de bouwtechnische normen zijn specifiek per sector geregeld in zeven VIPA-sectorbesluiten. Voor de voorzieningen voor Preventieve en Ambulante Gezondheidszorg en voor het Algemeen Welzijnswerk past de Vlaamse regering nu principieel twee VIPA-sectorbesluiten aan. Het gaat om een harmonisering om te komen tot een coherent geheel van sectorbesluiten, een actualisering van de gebruikte terminologie en het streven naar eenvormigheid en naar eenduidige bepalingen. Over deze twee besluiten wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

Het protocolakkoord over de relatie tussen zorg- en bijstandsverleners van de erkende diensten voor thuishulp en beoefenaars van gezondheidsberoepen werkzaam in de thuiszorg maakt een aanpassing van het decreet over de zorg- en bijstandsverlening noodzakelijk. De Vlaamse regering hecht daarom haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat artikel 4 van het decreet over de zorg- en bijstandsverlening wijzigt. Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt het advies ingewonnen van de Strategische Adviesraad voor het Vlaams Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid en de SERV. Daarna gaat het voor advies naar de Raad van State.

De Vlaamse regering stelt het totale aantal subsidiabele uren gezinszorg vast voor de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg, en het bedrag voor de maatregel vervoer voor het jaar 2010. Het subsidiabel urencontingent gezinszorg wordt in 2010 uitgebreid met 154.480 uren ten opzichte van 2009, of een groei van 0,92 procent. Het budget voor de maatregel vervoer wordt met hetzelfde groeipercentage uitgebreid.

De Vlaamse regering kent 240.000 euro subsidie toe aan de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD) voor de voortzetting van het ECAT-project in tien Vlaamse pilootsteden en -gemeenten, en de uitbreiding ervan naar vijf nieuwe Vlaamse steden. Doelstelling van het project is de verhoging van de effectiviteit van alcoholcampagnes op lokaal niveau door middel van een onderbouwde afbakening van specifieke boodschappen voor verschillende doelgroepen en de verankering van deze campagnes in een lokaal beleid.
De Vlaamse regering keert voor 923.000 euro subsidies uit aan de vzw Blindenzorg Licht en Liefde en de vzw Progebraille-Helen Keller voor aanvullende tewerkstelling in het kader van de lectuurvoorziening voor personen met een leesbeperking.

Bron : Medinews.

Port of Antwerp-Bruges
ALDI België

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.