Wanneer geldig een beëindigingsovereenkomst ondertekenen?

Door de ondertekening van een beëindigingsovereenkomst willen werkgever en (voormalige) werknemer er zeker van zijn dat de andere partij geen vordering meer kan instellen tegen hen. Toch gebeurt het dat er - ondanks de ondertekende overeenkomst – alsnog naar de rechtbank wordt gestapt door een van de partijen. Het tijdstip van de ondertekening van de overeenkomst is dan van belang.

Schorsingsdagen bij verlengde opzegging met oog op SWT

Bij een opzegging met het oog op SWT dient er aan verschillende voorwaarden te worden voldaan. Eén daarvan is dat de arbeidsovereenkomst van de werknemer moet worden opgezegd met de wettelijke opzeggingstermijn of worden beëindigd met de betaling van de wettelijke opzeggingsvergoeding. Wat echter indien partijen overeenkomen om de wettelijke opzeggingstermijn te verlengen tot een latere datum zonder rekening te houden met de eventuele in die verlengde termijn vallende schorsingsdagen?

Kan een werkgever bepaalde zieke werknemers verplichten om zich spontaan bij de controlearts aan te bieden?

Het Arbeidshof te Brussel heeft zich op 23 mei 2022 uitgesproken over de verplichting tot spontane aanbieding bij de controlearts voor werknemers van wie de afwezigheid wegens ziekte een bepaalde objectieve norm overschrijdt.

‘Bezint eer ge discrimineert’: kunnen vermeende racistische verzuchtingen na een ontslag om dringende reden leiden tot een schadevergoeding wegens discriminatie?

Het arbeidshof van Antwerpen boog zich op 4 oktober 2022 over het hoger beroep tegen een vonnis van de arbeidsrechtbank van Antwerpen van 19 november 2020. Een werkgever werd namelijk in eerste aanleg veroordeeld tot betaling van een opzeggingsvergoeding en een schadevergoeding wegens discriminatie na vermeende racistische uitspraken over een werknemer na een ontslag om dringende reden.

Een vordering tot betaling van een opzeggingsvergoeding instellen: binnen één of vijf jaar ?

Overeenkomstig artikel 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 verjaren de vorderingen voortvloeiend uit de arbeidsovereenkomst één jaar na het einde van de arbeidsovereenkomst. Op grond van artikel 2262bis §1 tweede lid van het Burgerlijk Wetboek jo. Artikel 26 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering verjaren alle burgerlijke vorderingen voortvloeiend uit een misdrijf slechts na vijf jaar. De vijfjarige termijn is dus enkel van toepassing indien er sprake is van een misdrijf.

Outplacementaanbod: hoeveel euro mag een werkgever hiervoor aanrekenen?

Onder de algemene outplacementregeling heeft de werknemer die wordt ontslagen met een opzeggingsvergoeding gelijk aan minstens 30 weken loon recht op outplacementbegeleiding van 60 uren ter waarde van 1/12de van het jaarloon van het kalenderjaar die het ontslag voorafgaat, met een minimumwaarde van 1.800 EUR en een maximumwaarde van 5.500 EUR.

Nieuwe informatieverplichtingen bij inbound en outbound detacheringen

De Europese Richtlijn 2019/1152 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie (hierna “Europese Richtlijn 2019/1152”) bevat een uitbreiding van de informatieverplichtingen van werkgevers. Zo moeten werkgevers onder andere bepaalde bijkomende informatie meedelen aan werknemers die naar het buitenland worden gedetacheerd. Deze Europese Richtlijn werd intussen omgezet naar Belgisch recht en heeft een impact op de informatieverplichtingen van werkgevers, zowel bij inbound als bij outbound detacheringen.

Schadevergoeding kennelijk onredelijk ontslag: ook in geval van ontslag tijdens de eerste 6 maanden?

Indien een ontslagen werknemer van oordeel is dat het ontslag geen verband houdt met zijn gedrag of zijn geschiktheid, of met de noodwendigheden inzake de werking van de onderneming, kan hij op basis van de cao nr. 109 een schadevergoeding vorderen wegens kennelijk onredelijk ontslag.

Lees ook

Aantal telewerkers in de EU verdubbeld

Bonussen van CEO’s amper gekoppeld aan milieuprestaties

Netto minstens 50 euro erbij vanaf 1 januari

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.