Tweede pensioenpijler voor contractuelen

ArbeidsomstandighedenInstroomLoonOverlegorganen
Vanaf januari 2009 gaat de provincie Antwerpen als eerste openbaar bestuur in Vlaanderen van start met een aanvullend pensioen voor contractuele personeelsleden. De opzet is dubbel: enerzijds de brutale ongelijkheid tussen statutaire en contractuele ambtenaren wegwerken, anderzijds zichzelf profileren als aantrekkelijke werkgever.
HR Square besteedt ruim aandacht aan dit initiatief in HR Square nr. 60 van november 2008. Toen dit artikel werd opgesteld, was er echter nog geen sprake van een sectoraal akkoord. De inhoud van dit akkoord en de mening van Minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen leest u hier.

Hoe reageert Jos Geuens, Antwerps gedeputeerde bevoegd voor begroting en financiën én voorzitter van de Vereniging van de Vlaamse provincies nu op het sectoraal akkoord?

Wat zijn de belangrijkste verwezenlijkingen?

“Het is een historisch akkoord voor een periode van zes jaar met tussenevaluaties. De werkgevers hebben van in het begin begrepen dat er naast de drie loonindexen dit jaar, wat al een uniek systeem is in de wereld, er ook koopkrachtversterkende maatregelen noodzakelijk zijn voor de laagste schalen. Gezien de uiterst beperkte financiële marges was dit een hele uitdaging, maar we zijn tot een akkoord gekomen. Belangrijk is ook de afspraak om binnenkort als provinciebesturen samen met de gemeenten mee aan tafel te zitten met de Vlaamse overheid zodat we een werkgroep ‘herfinanciering’ van lokale besturen kunnen oprichten.”
“Daarnaast is het belangrijk dat de eindejaarstoelage op termijn verhoogd wordt tot een bedrag dat vergelijkbaar is met de privésector. Ook de verhoging van de verloning van de decretale graden (griffier/secretaris en financieel beheerder) is een logisch gevolg van het provincie- en gemeentedecreet, waarin staat dat deze graden een grotere verantwoordelijkheid dienen op te nemen. De creatie van een D5-schaal is ook een goede zaak: ze biedt lagere technische graden een doorgroeimogelijkheid en een beter verloningsperspectief dat er nu niet is.”

Maakt het akkoord de lokale overheden meer aantrekkelijk als werkgever?

“Jazeker. Al is het niet alleen de verloning die een bestuur tot een aantrekkelijke werkgever maakt. Er spelen nog diverse andere motieven mee, waaronder de arbeidsomstandigheden. Het akkoord toont wel aan dat de provincies toekomstgericht denken en erkennen dat naast de koopkrachtversterkende maatregelen er dringend werk gemaakt moet worden van een aantal zeer belangrijk onderwerpen. Ik denk aan een twee pensioenpijler, een studiedienst, een sociale dienst, administratieve vereenvoudiging enzovoort.”
“Lokale besturen krijgen de kans om zich te profileren als een sociale en hedendaagse werkgever. Enerzijds vormen de verschillende bestuursniveaus een eenheid die elkaar niet moeten beconcurreren, maar anderzijds kan concurrente de globale kwaliteit wel optrekken.”

Wat u denkt over de looptijd (zes jaar in plaats van de gebruikelijke twee jaar)?

“De werkgevers waren altijd pleitbezorgers van een sectoraal akkoord van minstens drie jaar. Het sectoraal akkoord dat in den beginne op tafel lag was voor 2008-2009. Stel dat we dit hadden afgesloten, dan moesten we binnen een paar maanden opnieuw aan de tafel zitten. Nu is het duidelijk dat we onze verantwoordelijkheid nemen en nagedacht hebben over een personeelsbeleid met een toekomstperspectief. Bovendien hebben lokale besturen nu meer zekerheid over hun uitgaven de komende jaren. “
“Ik vrees dat dit de vakbonden er niet van zal weerhouden tussentijds elementen op tafel te leggen. Het is immers onmogelijk in te spelen op toekomstige maatschappelijke tendensen. Wie kan zes jaar in de toekomst kijken? Het valt te vrezen dat de tussentijdse evaluatie zal evolueren naar een echte nieuwe onderhandeling.”

Vanaf 2010 wordt een tweede pensioenpijler opgericht voor contractuelen? Eindelijk gerechtigheid of nog afwachten wat ervan komt?

“Die vraag is verkeerd geformuleerd. Men kijkt voor de provincies naar het harde cijfermateriaal dat aantoont dat contractuelen een veel lager pensioen ontvangen dan statutairen. Vanzelfsprekend moeten we iets doen voor de contractuelen, nu en op lange termijn, maar niet alleen om hen een degelijke pensioen te kunnen aanbieden, maar ook om een aantrekkelijke werkgever te worden. Willen we talent aantrekken dan moeten we daar iets tegenover stellen.”
“Antwerpen staat al het verst met een fonds, andere provincies hebben al een verzekering of denken na over een systeem. De bottomline is dat de provincies dit dossier nu willen sturen, ongeacht of ze zelf eigen initiatief nemen of niet. De tekst van de Vlaamse regering laat nog wat keuzevrijheid, maar de omschreven randvoorwaarden beantwoorden in grote lijnen aan hetgeen het provinciebestuur van Antwerpen aan de Antwerpse besturen zal aanbieden. In Antwerpen zullen we proberen de kloof voor minstens 50 procent te dichten over een volledige loopbaan, maar we laten een hogere ambitie zeker toe.”

Moet er alsnog een federaal wetgevend initiatief genomen worden door minister Marie Arena, dat de combinatie van pensioenen verbiedt voor wie een gemengde carrière achter de rug heeft?

“Ja, de noodzaak om een regeling te treffen voor contractuelen die op het einde van hun loopbaan vast worden benoemd en die dus ‘dubbel tanken’ blijft bestaan, maar kan enkel op federaal niveau worden weggewerkt. “

Op zoek naar het artikel waarin Jos Geuens toelicht hoe en waarom Antwerpen de pensioenkloof dicht? U vindt het in HR Square nr. 60 van november.

 • U bent abonnee? Dan leest u dit artikel ook online. Ga naar Archief.
 • Nog geen abonnement? Uw contactpersoon Bert Gavel helpt u graag verder. Contacteer hem via e-mail [email protected], of per telefoon 053/60.56.75.
 • Diensthoofd Personeel

  Lokaal bestuur Ninove

  Talent Officer

  Lyreco

  Officer/Specialist Accounting

  BASF

  HR Payroll Officer

  Profel

  Diensthoofd HR

  Wingene

  Aanmelden

  Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

  HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

  Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

  Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.