VBO reageert op pensioenmanifestatie: “Pensioeneisen blind voor de demografische uitdagingen”

OverlegorganenVakbonden
Op woensdag 15 september hebben de vakbonden hun gepensioneerde en bruggepensioneerde leden gemobiliseerd voor een manifestatie in hartje Brussel. Ze vragen hogere pensioenen en verzetten zich tegen een herziening van het brugpensioenstelsel. “De vakbondseisen met betrekking tot de pensioenen zijn vanuit hun oogpunt begrijpelijk. Hun halsstarrig verzet tegen een drastische hervorming van vervroegde uittredestelsels zoals het brugpensioen is echter kortzichtig, omdat in alle andere Europese lidstaten de afbouw van dergelijke systemen al eerder werd ingezet zonder dat dit de werkgelegenheid aantastte, integendeel”, zo reageert het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) op de vakbondsmanifestatie.

De werkgeverskoepel vindt tevens dat de eisen voor hogere pensioenen de wenkbrauwen doen fronsen, omdat de analyse waarop ze gebaseerd zijn, onvolledig is en omdat ze onbetaalbaar en onrechtvaardig zouden zijn.

Onvolledige analyse

“Die eisen zijn vooreerst gebaseerd op onvolledige analyses. Niet alle gepensioneerden zijn arm”, poneert het VBO. “Integendeel, onze zestigplussers behoren tot de Europese top drie van meest consumerende gepensioneerden, zoals Michel Jadot recentelijk tijdens een pensioenconferentie in het kader het Belgisch EU-voorzitterschap aangaf. Wanneer daarenboven het huizenbezit, de uitgebreide gratis dienstverlening, het spaarvermogen en aanvullend pensioensparen meegerekend worden, zien de armoedecijfers er meteen helemaal anders uit. Bovendien behoort het minimumpensioen in België niet tot de laagste van Europa (minimumpensioen: België 1025 euro/maand, Nederland 1011 euro/maand en Frankrijk 1038 euro/maand).

Onbetaalbaar

“De eisen zijn voorts ook onbetaalbaar, gezien de gigantische besparing van 25 miljard euro die er tegen 2015 moet geleverd worden”, zo gaat het VBO voort. “Een lineaire, algemene verhoging van de pensioenen zou niet alleen al snel 2 miljard euro kosten, maar zou in deze context ook niet van een optimale aanwending van de schaarse middelen getuigen.”

Onrechtvaardig

De werkgeverskoepel vindt de vakbondsvoorstellen zelfs onrechtvaardig: “Eens te meer zouden ze een massale doorschuifoperatie naar de toekomstige generatie betekenen. Van intergenerationele solidariteit is er geen sprake. Het NIMBY-syndroom – not in my backyard – is manifest aanwezig. Gezien de demografische uitdaging, zullen de lasten op de schouders van de toekomstige generatie verdubbelen: vandaag financieren nog 4 actieven het pensioen van 1 gepensioneerde. In 2060 zal deze ratio 2 actieven ten opzichte van 1 gepensioneerde bedragen.”

Andere recepten zijn nodig

Hoe moet het dan wel volgens het VBO? “België kan niet anders dan de succesvolle recepten van de EU-lidstaten volgen: meer mensen langer aan de slag houden door onder meer een geleidelijke uitdoving van het brugpensioensysteem. Een nieuw eindeloopbaanpact is dus dringend nodig. Vele landen hebben de wettelijke pensioenleeftijd in de toekomst opgetrokken. Wanneer in de periode 2020-2030 grote cohorten van babyboomers met pensioen vertrekken, zal men op dat ogenblik zeer gelukkig zijn dat men vandaag deze beslissing heeft genomen. Het zal nodig zijn de behandeling van de gelijkgestelde periodes te herzien en de verspreiding van de tweede pensioenpijler te democratiseren, net als een bijsturing van het overheidspensioen. Een volledig overzicht van de VBO-krachtlijnen voor de pensioenhervorming zijn terug te vinden op de website van het VBO, dossier arbeidszaken en sociale zekerheid.”

Pieter Timmermans, bestuurder-directeur generaal van het VBO: “Binnen de zopas geschetste VBO-krachtlijnen kunnen duidelijk gecibleerde en beperkte pensioenverhogingen in overweging genomen worden wanneer het om de échte behartenswaardige gevallen gaat. Er bestaan nu al systemen waarbij via een middelentoets pensioentoeslagen mogelijk zijn. Langs die weg kan men echt schrijnende gevallen verhelpen met een minimum aan budget en zonder dat de sanering van de openbare financiën op de helling wordt geplaatst.”

HR application & data expert

Port of Antwerp-Bruges

HR-manager

Benelux Unie

Payroll Manager

FSMA

HR Officer

ALDI België

HR Consultant – Recruitment & HR Projects

Atlas Copco

Consultant werving en selectie

UZ Leuven

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.